Po stopách Římanů

Připravila: Tita Iuventia Martia

Tunis:

V Tunisu můžete navštívit, kromě legendárních ruin Kartága, také amfiteátr ve městě El-Džemu, pozůstatky Kartagyňského města a nekropole Kerkovánu a mnoho dalších nádherných památek na období Antiky. Všechny významné lokality jsou soustředěny na severozápadě země, tzv. Sbeitla neboli římská Sufetula, s pozůstatky fora a kapitolu, Důga s rozvalinami města z 1. - 3. stol. nl., římské lázně Makthár, Bulla Regia s jedinečnými podzemními vilami a fantastickými rozvalinami města Tuburbo maius.

Kartágo:

Tato metropole měla v Punské době cca 500 000 obyvatel a v době Římské cca 300 000 obyvatel a byla, hned po hlavním městě Římě, Alexandrii třetím největším městem v impériu. Pozůstatky Kartága se nacházejí v délce 3 Km po obou stranách místní příměstské železnice TGM (Z centra Tunisu cca 30 min.). Je možné vystoupit na celkem šesti zastávkách.

I. Vrch Byrsa:
původně zde byl chrám boha Ešmuna, k vidění jsou zbytky římského fora a kapitolu. Na jižním svahu, pod opěrnou částí fora byly nalezeny zbytky Punské obytné čtvrti z 2. stol. př. nl.

II. Antoninovi lázně:
Kartágo bylo, v době svého největšího rozkvětu, za vlády císařské Flaviovské dynastie, II. pol. I. stol. nl., opravdu impozantní, o tom se lze přesvědčit návštěvou Národního archeologického parku Antoninových lázní: vykopávky dalších staveb (římské, Byzanské a také Punské), Antoninovy lázně jsou obrovský komplex, stavba byla zahájena za Hadriana a dokončena za Antonina Pia (I. pol. II. stol. nl.). Zachovány zejména pilíře v suterénu, na jednom znich můžeme spatřit 15 m vysoký sloup, který původně nesl, spolu s osmi dalšími, kopuli frigidária.

III. Park římských vil:
nachází se kousek nad Antoninovými lázněmi.

IIII. Tofet:
jedná se o nejzáhadnější Punskou lokalitu v Kartágu, stál zde chrám Punských bohů Tanity a Baala Hammona.

V. Raně Křesťanské památky:
směr od Tunisu, nejvzdálenější oblast Kartága, základy několika bazilik, vč. tzv. baziliky SV. Cypriána, který byl zabit při pronásledování Křesťanů za vlády císaře Valeriána (258 nl.). Jsou zde prý uloženy jeho ostatky, byl Kartagyňským biskupem.

VI. Muzeum Bardo:
v tomto Tuniském muzeu, které se nachází v Kartágu naleznete snad největší sbírku římských mozaik. Rozhodně stojí za návštěvu.

Pokud budete v Tunisu, Kartágo stojí rozhodně za návštěvu.

Sús (jižní konec Hammametského zálivu):
Kazba (archeologické muzeum), rozsáhlá sbírka římských mozaik, také Byzantských, plastiky, keramika a další nálezy.

El-Džem:

I. Amfiteátr:
pozůstatky amfiteátru, který nechal vystavět prokonzul Gordianus v roce 233 nl., mělo se sem vejít cca 30 000 diváků a krommě Colosea v Římě a amfiteátru v Capuii je jedním z opravdu největších. Hlavní vchod najdete na jižní straně, která je spolu s východní částí v nejlepším stavu z celé třípodlažní stavby, na severní straně jsou zrekonstruována seddadla v několika řadách, slušně je zachováno také podzemí pod arénou (dvě kolmé chodby s celami).

Chorvatsko:

Město Vid (Jižní dalmácie):
Římské město Colonia Ivlia Narona (od 2.stol. př.nl.), místní muzeum vystavuje hlavně sochy bohů, císařů, zbraně, šperky atp., vzniká muzeum nové. Zvláštností je, že spoustu fragmentů se zachovalo prostě tak, že si je lidé zazdívali do svých domků. Dodnes je možné najít úlomky amfor, zbytky mozaik, dlaždic atp. na místních polích.

Delta řeky Neretva (mnoho římských zajímavostí):
Na tomto webu naleznete tipy na výlety právě v deltě této řeky.

Ostrov Velky Briun (Jižní cíp Istrijského poloostrova):

Záliv Verige:
zbytky vily z 1.stol. nl., přístaviště, lázně, pozůstatky tří chrámů a paláce.

Zajímavé články najdete zde:

 • Článek 1
 • Článek 2
 • Archeologické naleziště Bribirska glavica (u města Skradin, kousek od města Šibenik):
  rozhodně stojí za prohlídku a návštěvu, k vidění je zde zbytek římských mozaikovýchch dlažeb, pozůstatky Ilirských a následně pak také římských opevnění města, hrobky atp. za pozornost a návštěvu též stojí místní příroda kolem řeky Krky. V současnosti je možné navštívit celou archeologickou lokalitu, vč. muzea vystavujícího praktické věci (keramika, šperky atp.)

  Na těchto stránkách naleznete zajímavé informace o této lokalitě:

 • Článek 1
 • Článek 2
 • Pula (Istrijský poloostrov), Colonia Iulia Pollentia Herculanea:
  Toto krásné město rozhodně stojí za návštěvu (posuďte sami, viz. níže). Výhodou je, že je možné se ubytovat přímo v Pule, takže všechny památky má návštěvník města jako na dlani, též je možnost koupání na pěkných plážích.

  Co by měl každý nadšenec do antického Říma navštívit v Pule?

 • Amfiteátr z 1. pol. 1. stol. V podzemí je muzeum pěstování a zpracování vína a oliv s římskými exponáty
 • Herkulova brána (Porta Herculea), 1.stol. př. kr. součást římského opevnění
 • Dvojitá brána (Porta Gemina), 2. stol. nl. součást opevnění města, též vchod do archeologického muzea Istrie, pozůstatky divadla z 2. stol
 • Sergiův triumfální oblouk, je bohatě zdoben, 2. stol, původně byl součástí porta avrela (v 19. stol. je však brána zničena)
 • Římská mozaika
 • Augustův chrám na foru, Dianin chrám


 • Muzea v Pule:
 • Archeologické muzeum Istrie (za porta gemina, bohatá sbírka exponátů z antiky
 • Augustův chrám (lapidárium, muzeum antické plastiky)
 • Muzeum vinařství a pěstování oliv (také rekonstruovaný původní lis na olivy a víno)
 • Více informací o městě Pula:
  k dispozici zde.

  Město Nin (17 km severně od Zadaru):

  Při pobřeží bylo odkryto římské forum s chrámem z 1. stol., dochována je také římská mozaika. Zbytky soch římských císařů jsou ke shlédnutí v Archeologickém muzeu v Zadaru.

  On-line exkurze do Zadarských muzeí: Zadarská muzea

  Měěsto Solin (předměstí Splitu):

  Colonia Martia Iulia Salona - je to něco naprosto nádherného, musí to být skutečná nádhera, je možné navštívit obrovský archeologický areál. Více informací o této lokalitě.

  Velmi zajímavé články o archeologických pokladech v Chorvatsku:

 • Článek 1
 • Článek 2
 • Ostrov Hvar:
  je zde k vidění dochovaný původní Řecký ager z 4. stol. př.nl. Řeckou kolonii časem vystřídali Římané (město Faria. I když se jedná především o Řeckou památku, i Římané zde zanechali své stopy.

  Itálie:

  Naprostým základem je jistě Řím: tomu se zde budu věnovat v samostatném článku, rozhodně ale také Pompeje a Herculaneum, následně také přístav Ostia a ostrov Capri. Zajímavých míst v Itálii je ale mnohem více.

  Verona:
  v průběhu 1. stol. př. nl. se stala Verona nejdříve římskou osadou a v roce 49 př. nl. pak municipií (město s občanskými právy a povinnostmi). Město stálo na křižovatce dvou silnic: Via Claudia Augusta (z Říma přes Bolognu do provincie Galia Cis Alpina a dále na sever k Alpám, směrem na Brenervi a Postumi, protínala sever Itálie od východu k západu a spojovala Janov s Aquileiou) a Via Postumia.

  Památky, které lze dnes navštívit:
  I. Aréna na náměstí Piazza Bra:
  1. stol. nl. - aréna byla vystavěna za městskými hradbami, třetí největší v Itálii (po Coloseu v Římě a Capui), krásně zachovalá stavba, chybí pouze vnější zeď (zničena při zemětřesení), zachovala se jenom malá část (4 oblouky z původních 72).

  II. Porta dei Borsari (původně Porta Iovi):
  klene se přes ulici corso Porta Borsari, původně zde vedla silnice Via Postumia a ve městě se jednalo o hlavní severo jižní ulici (Decumanus Maximus).

  III. Porta Leoni:
  brána na východě, nedaleko řeky Adige, vstupovala zde do města Via Claudia Augusta a ve městě se stala hlavní východo západní ulice (Cardo Maximus), z brány se dochoval jen zbytek, který je zazděn do nárožního domu.

  IIII. Triumfální oblouk:
  vystavěn k poctě rodiny Gaviů (arco dei Gavii), vystavěn architektem Luciem Vitruviem Cerdem (1. stol.), na Via Postumia. V roce 1805 byl rozebrán, v roce 1932 byly jeho díly nalezeny v Aréně a díky nákresům z 16. stol. mohl být znovu postaven (cca 100 m od původního místa, u pevnosti Castelvecchio).

  V. Divadlo z doby Imp. Augusta:
  na druhém břehu řeky Adige, kus od mostu Ponte Pietra, v jeho dvou obloucích jsou ještě původní kameny.

  Ravena:
  původně osídlena Etrusky, za vlády Imp. Augusta, cca 5 km od původní osady založena námořní základna (největší na Jadranu), Ravena vyrostla v bažinatém, ne dobře přístupném terénu (výhoda v dobách nájezdů barbarů). V roce 402 se císař Honorius rozhodl z Raveny udělat hlavní město Západořímské říše a opustil Milano, po jeho smrti v roce 423 zde vládne jako regentka Gala Placidia a po "pádu Západořímské říše" pak Ostrogótští králové.

  K vidění hlavně círrkevní stavby z epochy ranného křesťanství.

  I. Kostel San Vitale:
  cihlová stavba s osmibokým půdorysem s mohutnými ochozy (vystaven již za vlády Teodorycha, 525 nl.), za vlády Justiniána, po roce 540 nl. je osazen mozaikou zobrazující také císaře s císařovnou a jejich dvorem.

  II. Mauzoleum Gally Placidie:
  malá stavba s půdorysem kříže z období kolem roku 440 nl., cenný soubor mozaik s biblickými příběhy, postavami světců a pod.

  III. Katedrála Sant´Apollinare Nuovo:
  vystavěna v 6. stol. K vidění mnoho mozaik s náboženskou tématikou.

  > IIII. Teodorychovo mauzoleum:
  desetiboká stavba na severovýchodním okraji města, vystavěna z Istrijského vápence (spíše Germánský, nežli Římský styl). Mauzoleum bylo postaveno ještě za králova života.

  AQUILEIA:
  Severovýchod Itálie, cca 100 km od Terstu. Najdete zde památky z dob rozkvětu římského impéria, po dobu jeho "zlatého věku" až po jeho úpadek a nástup Křesťanství. Zhruba v letech 181 př.nl. zde založili Římané vojenský tábor, ze kterého se vydávali na tažení jak na sever, na jih, tak i na jihovýchod. Dodnes se zachovalo cca 300 m přístaviště s nákladními moly, kruhy na přivazování plavidel a cesta do města. Také je možné spatřit sloupoví antického fora, část vydlážděné silnice směrem k městu Grada a nádherné mozaiky na pozemku Cosar, mausoleum z 1. stol. na kraji města. Za pozornost stojí též archeologické muzeum.

  Více informací naleznete na těchto stránkách:

 • Článek 1
 • Článek 2
 • Sicílie:

  Od nepaměti byla v oblasti zájmu okolních národů, do dějin však vstoupila až v 8. stol. př. n.l. (příchod Řeků), zakládányprvní osady a města (Naxos, Syrakusy, Megara Hyblaia). V polovině 7. stol. př.n.l. založeno město Selínús. Na konci 5. stol. př. n.l. se město přidává na stranu Sirakůs proti Kartágu, na stranu Kartága se přidává město Segesta, 409 př. n.l. - Selínůs je dobyt, pobořen. Značné škody pak město utrpělo za Punských válek, až do pádu Římského impéria je Sicilie římskou provincií.

  Lomy Cave di Cusa:
  Od poloviny 6. stol. př.n.l. se zde těžil materiál na stavbu chrámů v Selínu. Délka lomu cca 1, 5 km, k vidění jsou zde tufové bloky v různém stádiu rozpracovanosti a různých tvarů, některé mají vytesány na obou stranách otvory určené k manipulaci. Vidět můžete také sloupy již hotové, ale neoddělené od skalního masivu.

  Archeologická lokalita v Selinunte:
  Antické památky se nacházejí na ploše 40 Ha, dodnes odkryta jen malá část (zřícené chrámy ve východní části, akropole a svatyně Démétry Maloforos). K vidění obrovské kvádry a sloupy, obrovský chrám (8 sloupů v průčelí, 17 po stranách, průměr cca 3, 5 m, výška cca 16 m). V sousedství menší chrám z 5. stol. př. n.l. (znovu vystavěn archeology). Osm objevených chrámů označeno písmeny.

  Akropole: Z dálky k rozpoznání podle tří vztyčených sloupů, cestou je k vidění přístav a zbytky dalších svatyní, také základy stovek obydlí. Na akropoli objeveno celkem 5 chrámů (základy), chrám označen C se sloupy a kladím poznáme laickým okem. Dále se nachází svatyně bohyně Démétry Maloforos, akropole obehnána obrannou hradbou (6. - 5. stol. př. n.l.).

  Segesta:

  Založena kmenem Elimů, soupeřila vždy s řeckým Selímem, v 5. stol. př. n.l. se město obrací s žádostí o spojenectví s Aténami. Atény vysílají své diplomaty, kteří mají za úkol posoudit bohatství města. To reaguje výstavbou chrámu, která je ale po odjezdu atéňanů zastavena.

  Chrám:
  36 sloupů, prostor cca 26 x 60 m, stavba započata ke konci 5. stol. př. n.l., chrám nebyl dokončen (sloupy jsou hladké, bez žlábkování, chybí zde cela a střecha).

  Zbytky antického divadla (kopec Monte Barbaro):
  Velmi dobře zachovalé římské divadlo, vystavěno v 3. stol. př.n.l, půlkruhové hlediště o průměru 63 m vsazeno do skály, kapacita divadla byla 3 000 diváků.

  Archeologický park Agrigento:

  Původně řecké město Akragás, v době vlády Říma Agrigentum, založeno Řeky přibližně v roce 580 př. n.l. Počet obyvatel Akragantu: 200 000. V roce 409 př. n.l. město oblehnuto a vydrancováno Kartágem, obnoveno v 3. stol. př. n.l. Římany. Akropole je zakryta současnou zástavbou.

  K vidění:
  • Pozůstatky Héřina chrámu - postaven v 5. stol. př. n.l., ve středověku zničen zemětřesením (pouze 16 sloupů má dosud hlavice).
  • Chrám svornosti - na čtyř stupňové podstavě je umístěno 34 sloupů o výšce cca 7 m, mezi nimiž je možné vidět zdi cely. Chrám pojmenován zřejmě chybně podle nalezeného latinského nápisu z římských dob.
  • Héraklův chrám - postaven cca v roce 520 př. n.l., nad jeho ruinami postaveno 8 z 38 sloupů.
  • obětní oltář
  • Ruiny Diova chrámu - rozměry 112 x 56 m. Stavba zahájena zřejmě v roce 480 př.n.l., jako oslava vítězství. Chrám nebyl nikdy zcela dokončen a zničen byl údajně při zemětřesení v roce 1401.
  • Zbytky chrámu Castora a Poluxe - pouze 4 vztyčené nárožní sloupy, ve skutečnosti se jedná o moderní rekonstrukci poskládanou z nalezených dílů.

  Villa Romana del Casale (Cca 5 Km od Piazza Armerina):
  Dochovány základy a zbytky stěn, vila pochází zřejmě z konce 3. a začátku 4. stol. n.l., dochováno obrovské množství mozaik - největší sbírka římských mozaik na světě. O vile nemáme žádné písemné záznamy, v 12. stol. je však (zřejmě již poničena) zavalena sesuvem bahna, objevena byla v 2. pol. 18. stol., v 50. letech 20. stol. jsou odkryty a zabezpečeny mozaiky. K vidění např. mozaika s maséry, lazebníky a chlapcem s čistými ručníky, Sicilská flora a fauna, výjevy ze života řemeslníků a rybářů, římská a řecká mytologie, erotické mozaiky, hravé a lidské náměty. Nejzajímavější jsou mozaiky v Sále deseti dívek (zobrazeny římanky při sportovních aktivitách - hra s míčem, cvičení s činkami), dále pak tzv. scéna velkého lovu v chodbě cca 60 m dlouhé. Celková rozloha mozaik je pak 3500 m2.

  Teatro Greco v Taormině:
  I v řecké osadě Tauroméniu (založena v polovině 8. stol. př.n. l.) bylo vystavěno divadlo. Původní stavba pochází zřejmě z 3. stol. př. n.l., v 2. stol. př. n.l. bylo mírně upraveno Římanny, nicméně si zachovalo svůj rize řecký ráz. Sedadla se příliš nedochovala, dobře je zachovaný půdorys divadla: hlediště i se stopami schodišť (dělí hlediště paprskovitě do devíti sekcí), dále je k vidění také zeď

  Syrákúsy:
  Město bylo založeno Řeky z Korintu kolem roku 734 př. n. l., v roce 480 př. n.l. (vládne osvícený tyran Gelón) v bitvě u Hímery poráží řecké město ryvala Kartágo, 415 - 413 př. n.l. je město obléháno aténským loďstvem, v roce 212 př. n.l. je město obléháno a dobyto Římany, od té doby je hlavním městem nové provincie Sicilia.

  Dnes je k vidění v okrajové čtvrti Neapolis mnoho zbytků staveb - například slavné divadlo vytesané do vápence, je možné navštívit také nedaleký kamenolom, navštívit lze také jeskyni - Dionýsovo ucho (prostor o délce 65 m a výšce 20 m), s vinikající akustikou. Cestou k římskému amfiteátru z 2. stol. př. n.l. můžeme vidět oltář Hieróna II. ze 3. stol. př. n. l.,

  Chrám Apolóna:
  Nalezneme jej při vstupu na ostrůvek Ortigia, který tvoří historické jádro města, jedná se o nejdochovanější dórský chrám na Sicílii.

  Německo:

  Trevír (Augusta Treverorum):
  Toto krásné město bylo založeno roku 16 př. nl. císařem Octavianem Augustem jako zásobovací stanice a bohůmžel bylo v roce 275 vypleněno a zničeno Franky. Císař Dioclecian nechal město znovu vystavět a stalo se sídlem Germánské prefektury, avšak v 5. stol. nl. bylo opět vypleněno a zničeno barbary.

  Místa, která stojí za návštěvu:

 • porta Nigra - konec 2. stol. nl., délka: 36 m, šířka: 21,5 m a výška 30 m
 • Půdorys amfiteátru ze stejného období (ve středověku si z něj udělali lidé kamenolom, bohům žel)
 • zachovalý Římský most přes řeku Moselu
 • zbytky nádherných lázní z poloviny 2. stol. nl.
 • Jsou zde k vidění také památky z období pozdní Antiky, zvláště pak z období vlády Constantia I. Magna.

  Zajímavé stránky zabývající se Trevírem:

 • Trevír 1
 • Trevír 2
 • římská vojenská pevnost Saalburg-Bad Homburg.

  Tak tuto lokalitu by měl navštívit určitě každý milovník římského vojenství, stojí to rozhodně za to. Já osobně jsem tam ještě nebyla, ale ráda bych to v nejbližší době napravila.

  Webové stránky římské pevnosti naleznete zde.

  Ostrov Malta:

  další zajímavé a nádherné místo, kde můžeme najít stopy po Římanech, je malebný ostrov Malta. Původ jména ostrova je prý snad z Fénického výrazu pro útočiště či kotviště: mlt, vyslovováno snad jako "malet". Jiná teorie ovšem tvrdí, že ostrov byl pojmenován podle medu, kterého je na Maltě skutečně hojnost, řecky méli, latinsky mel.

  U jižního pobřeží největšího ostrova celého souostroví Malta jsou k vidění dva ostrůvky SV. Pavla, kde se, podle legendy, v roce 59 nebo snad v roce 60 nl. potopila římská loď, na které cestoval do Říma Sv. Pavel.Římané nazývali Maltu Melita. U města Xemxija můžeme navštívit archeologickou stezku, kde jsou k shlédnutí zbytky římských včelínů. V římské době se zde hojně těžil kámen, za tímto účelem je možné navštívit muzeum těžby kamene, expozice The Limestone Heritage v obci Siggiewi. U muzea najdeme také Antickou, zřejměřímskou či dokonce Punskou hrobku z doby kolem roku 200 př. nl. o dvou komorách, které jsou zzpřístupněny návštěvníkům.

  V Antických dobách byla Malta také proslulá pěstováním vynikajících oliv. Poblíž města ejtunu naleznete například pozůstatky římské vily.

  Mdina:
  V římských dobách město asi třikrát větší, než v současnosti a jmenovalo se Meita. Můžete zde navštívit rozsáhlé vykopávky římského domu a muzeum, kde je k shlédnutí několik soch a především v původním atriu, římská mozaika.

  Rumunsko:

  Snad nejzachovalejší doly v celém bývalém římském impériu se nacházejí v Rumunsku, v Rosia Montana. Bohům žel se ale naleziště nachází kdesi hluboko v horách.

  Více informací naleznete například na těchto webových stránkách:

 • Info 1
 • Info 2
 • Info 3
 • Info 4
 • Info 5
 • Tropaeum Traiani (Adamklissi):

  Toto město byl měl navštívit každý fanoušek římského vojenství. Najdete zde mnoho památek, především však úžasný monument z období Traiánových Dáckých válek. Monument byl vytvořen samotnou armádou a má tedy pro reenactment obrovskou hodnotu.

  Více informací naleznete například:

 • Článek 1
 • Článek 2
 • Rakousko:

  Lungau, Mauterndorf:
  vedla zde již za římských dob severojižní obchodní cesta (část silničního systému. Můžete vidět například milník císaře Septimia Severa), dnes umístěn u stěny tzv. Putzhausu.

  Alžír:

  Timgad:
  nachází se 40 km od města Bátna, na severním svahu pohoří Arís (1 072 m.n.m.). Město založil v roce 100 n.l. císař Traianus, aby zde mohl usídlit veterány III. legie. Celým jménem se Timgad jmenoval Colonia Marciana Traiana Thamugadi. Kolonie byla původně zamýšlena jako město pro cca 15 000 vojáků, avšak počet obyvatel se rychle zvýšil. Největšího rozmachu se město dočkalo v 2. a 3. stol. n.l., stala se z něj ukázkové město římské moci v Africe, výhodná byla i jeho strategická poloha na křižovatce obchodních cest, jeho vliv postupně upadá během 4. a 5. století n.l., později obnoveno Byzantinci, v 8. stol. n.l. je srovnáno se zemí Araby, objeveno archeology na konci 19. stol. n.l.

  Co můžeme v Timgadu dnes vidět:
  rozsáhlé zbytky veřejných lázní, chrámů, soukromých domů a také knihovny. Možné je také navštívit původně dlážděnou kolonádu se sloupořadím. Nalezen nápis na jednom z kamenů: „Lovy, koupel, hry a smích – to je život". Dále je možné navštívit zrekonstruuované římské divadlo (kapacita cca 3 500 diváků), z jeho nejvyššího patra je možné vidět stále ještě zachovalou pravoúhlou strukturu města. Dvěma nejdůležitějšími ulicemi města byly Cardo Maximus - vedoucí od severu k jihu – a Decumanus Maximus, orientovaná ze západu na východ. Obě ulice jsou dlážděny velkými kameny a je možné je najít na konci fora.

  Z většiny staveb jsou nyní pouze ruiny, skvěle se dochoval vítězný trojoblouk (předěl mezi starým a novým městem), nedaleko zbytky Kapitolu (zasvětcen Jupiterovi, Junoně a Minervě), dokončen v roce 160 n.l.


  Kontakt

  Bc. Lukáš Hrdina
  Jitřní 41
  312 00 PLZEŇ

  E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz