Malý slovníček pojmů

Připravila: Tita Iuventia Martia

VYBAVENÍ

Aquila - Orel, orlí standarta každé římské legie.
Arcus - luk.
Arma - zbraně.
Armilla - náramek, vojenské vyznamenání.
Ballista - torzní zbraň.
Balteus militare - vojenský opasek.
Bracae - kalhoty.
Buccellatum - vojenské suchary.
Calceus - uzavřená bota.
Caligae - vojenské sandály.
Capsa - kabela s medicínským vybavením, jako jsou obvazy, chirurgické nástroje, desinfekce a pod.
Carroballista - torzní zbraň.
Cassis / Galea - železná či bronzová přilba.
Cataphracta / lorica - zbroj.
Catapulta - torzní zbraň.
Clibanus - polní trouba / sporák.
Clipeus - snad oválný, plochý štít používaný pomocnými kohortami či jízdou.
Cibaria - příděly stravy.
Cibus - jídlo, příděly.
Crista - chochol (V období císařství nošen jen na přehlídky a slavnosti).
Dona militaria - vojenská vyznamenání a reliéfní medaile.
. Dolabra - krumpáč s ostřím sekery na druhé straně nářadí.
Fascia / Udones - vlněné či látkové ponožky.
Fascia ventralis - vlněný či lněný bederní pás.
Fibula - kovová spona.
Focale - vlněný či lněný šátek pod zbroj.
Forma - mapa.
Furca - tyč ve tvaru T na nošení vojákova zavazadla.
Fustis - dřevěná hůl.
Gladius - meč.
Glans - střela do praku.
Groma - zeměměřičský nástroj používaný vojenskými geodety.
Hasta - kopí.
Iaculum - střela, oštěp.
Imago - standarta s portrétem císaře, nošena vojákem - Imaginiferem.
Impedimenta - vojákovo zavazadlo.
Laguncula - polní lahev.
Lorica hamata - kroužková zbroj.
Lorica musculata - svalový pancíř, nosili ho vysocí důstojníci.
Lorica plumata - kombinovaná šupinová a kroužková zbroj.
Lorica squamata - šupinová zbroj.
Lorica segmentata - moderní výraz pro segmentovou zbroj, snad byla Římany nazývána Lorica laminata.
Machina - obléhací stroj, torzní zbraň.
. Manica - segmentová ochrana ruky.
Manuballista - lehká ruční torzní zbraň, mohla být také lafetována na vozíku.
. Ocrea - náholenice.
Paenula - půlkruhový vlněný plášť.
Paludamentum - vlněný plášť obvykle nošen vysokými důstojníky.
Papilio - doslova "motýl", výraz pro velký vojenský stan.
Patera - rendlík.
Parma - obvykle plochý, kulatý štít (nošen znakonoši, trubači, lékaři atp.).
Panis militaris - typický vojenský chléb.
Parazonium - honosná dýka nošena vysokými důstojníky - tribuny, legáty, generály.
Pellis - zvířecí kožešina (nosili ji trubači, znakonoši).
Phalera - medaile (těžká zlatá, stříbrná či bronzová postříbřená puklice s různými motivy nošena na koženém postroji ři přehlídkách a slavnostech).
Pera - kožená vojenská kabela.
Pilum - těžký oštěp používaný římskými legionáři.
Pileus - plstěná čapka.
Pugio - římská vojenská dýka.
Pteriges - lněné, či možná také kožené proužky našívané na prošívanici (subarmalis).
Rudis - cvičný meč (olověné jádro - byl těžší, než ten reálný používaný v boji).
Sagum - vojenský vlněný obdélníkový plášť.
Sagulum - malé vlněné sagum.
Sarcina - vojenské pochodové zavazadlo.
Sagitta - šíp.
Scutum -obdélníkový, vypouklý štít používaný legionáři.
Signaculum - vojenská olověná identifikační známka.
Situla - malý kotlík.
Spatha - dlouhý meč (nošen důstojníky a římskou jízdou).
Subarmalis - prošívanice pod zbroj.
Tegimentum scuti - kožený obal na scutum.
Telum - střela.
Torques - vojenské vyznamenání (nákrčník převzatý od barbarských válečníků).
. Trabes - signalizační zařízení.
Tunica - vlněná či lněná tunika, základní oděv.
Tuba - trumpeta.
Umbo - železná či bronzová puklice na štít.
Vestimentum - oblečení.
Vexillum - vlajka odloučené jednotky, tzv. Vexilace.
vitis - hůl z viné révy, nosil ji centurion.

Z VOJENSKÉHO ŽIVOTA

Acceptarius - propuštěný voják.
Acies - bitevní řada.
Acies duplex - dvojitá bitevní řada.
Acies triplex - trojitá bitevní řada.
Acuarii - výrobci luků
Adiutores corniculariorum - asistenti hlavního účetního legie
Aenator - vojenský hudebník.
Aqua - voda
Aerarium militare - armádní fond na výplatu výslužného.
Aerarii - řemeslníci pracující s bronzem
Aestiva - letní vojenský tábor (na tažení).
Aquilifer - orlonoš (nosič orla, standarty legie.
Agmen quadratum - čtvercová pochodová formace.
Agrimensor - zeměměřič.
, Artifices qui fossam faciunt - zeměměřiči mající na starosti vyměřování a kopání příkopů
Ala - doslova "křídlo", spojenecké jednotky či pomocné kohorty.
Alaris - voják sloužící v Allae.
Album veteranorum - seznam vojenských veteránů.
Allectus - vybraný muž, elitní voják.
Ambulatura - pochodové cvičení.
Armamentarium - sklad zbraní, zbrojnice.
Aquilices - odborníci na hydrauliku
Armidoctor - zbraňový instruktor.
Architectus - doslova "inženýr", konstruktér válečných strojů.
Armatus - doslova "ozbrojený".
Auxilia - pomocné kohorty (Auxilie).
Auxiliaris - voják pomocných kohort.
Ballistarius - voják sloužící u válečných strojů.
Barritus - bojový pokřik (řev).
Basilica equestris exercitatoria - jízdárna.
Basilica exercitatoria - výcviková hala (tělocvična).
Battualia - bojové cvičení.
Bellum - válka.
Beneficiarius - voják sloužící přímo pod provinčním guvernérem či prokurátorem
Bucinator - trubač.
Bucinatum structores - řemeslníci vyrábějící lícnice k přilbám
Cacula - vojenský otrok.
Campicursio - vojenské cvičení.
Campidoctor - instruktor vojenského výcviku.
Campus - volné místo, doslova pole, trénovala zde jízda.
Canabae - civilní osídlení u vojenské pevnosti.
Capsarius - vojenský zdravotník (medik).
Carcer - vězení.
Carcerarius - vězeňská stráž.
Carpentarii - truhláři
Castellum - pevnost.
Castra - tábor.
Castra hiberna - zimní tábor
. Cataphractarius - těžce obrněný jezdec.
Centenaria - malá pevnost.
Centuria - centurie, jednotka o síle přibližně 80 mužů.
Centurio / Centurion - velitel centurie, profesionální důstojník.
Clades - porážka.
Classicum - vojenská fanfára.
Classis - římská válečná flotila.
Cornicularii - výrobci Cornu (tj. hudebních nástrojů)
Cohors - kohorta, vojenská jednotka o síle přibližně 500 mužů.
. Commanipularis - spoluvoják, bratr ve zbrani.
Commilito - spoluvoják.
Comentariensis - vyšší vojenský úředník se soudními pravomocemi
Conquisitor - vojenský verbíř.
Contubernium - osmičlené družstvo vojáků, sdíleli jeden stan na tažení a dvě místnosti v kasárna.
. Constitutio - služební nařízení a pravidla.
Contiro - spolurekrut.
. Cornicen - trubač na roh.
Conveteranus - spoluveterán.
cornicularius - velitel štábu legie
cornicularius legati - velitel legátova štábu
Cornicularius tribuni - velitel štábu staršího tribuna
Cuneus - klínová formace.
Custos armorum - voják mající za úkol registraci a výdej zbraní.
Decanus / Contubernialis - velitel contubernia.
Decurio - velitel třicetičlené jízdní jednotky (turma).
. Defector - dezertér.
Deducticius - usídlený veterán.
Dilectus - vládou nařízené odvody do vojska.
Diploma - doklad o propuštění z armády.
Doctor - instruktor.
Donativum - speciální peněžní dar.
Dux - velitel.
Eques - jezdec.
Equus - kůň.
Equitatus - jízda.
Exati - vojenští účetní v rámci štábu
Excubitus - strážní služba.
Exercitus - armáda.
Expeditio - polní tažení.
Explorator - průzkumník.
Fabrica cohortis - dílna kohorty.
Ferarii - kováři
Feriale Duranum - vojenský kalendář svátků.
Fidelis - věrná, lojaální.
Frumentarius - voják odpovědný za dodávky obilí a jídla, sloužil také jako vojenský zvěd.
Funditor - prakovník.
Gladiatores - mečíři
Gregalis / Miles gregalis - vojín.
Gubernator - kormidelník
Haruspices - kněží legie
Hostis - nepřítel
Imaginifer - znakonoš nesoucí Imago.
Immunis - voják osvobozen od běžných služeb (odborník, specialista na určitou činnost v rámci legie).
Impetus - útok.
In vestimentum - náklady na ošacení.
In victum - náklady na stravu.
Insignia scuti - emblémy na štíty.
In eodem numero haberi solent lani - řezníci
Iter - pochod.
Itinerarium - zjednodušená mapa silniční sítě.
Lapidarii - kameníci
Lancearius - voják ozbrojen kopím.
Legio - legie.
Legatus legionis - legát legie (velitel).
Legionarius - legionářský voják.
Librarii - vojenští písaři v rámci štábu legie
(Librarii horreorum - písaři mající na starosti záznamy o zásobách obilí
Librarii depositorum - úředníci mající na starosti fondy povinných úspor
Librarii caducorum - úředníci mající na starosti majetek vojáků, kteří zemřeli v aktivní službě
Limes - hraniční obranný systém říše.
Lumina - světla, osvětlení
Mandatum - rozkaz, nařízení.
Matricula - záznamy.
Medicus - vojenský lékař.
Miles - voják.
Mattiarius - kopiník.
Mulus - mula.
Murus - hradba.
Naupegi - loďaři
Obsidio - obléhání.
Oppugnatio - útok.
Optio - centurionův zástupce, první šikovatel centurie.
Optio fabricae - optio velící dílně
Optio valetudinarii - optio velící zdravotníkům v nemocnici
Optiones ad spem ordini - čekatelé na nastoupení centurionátu
Opus - úkol, práce.
Ordo - bitevní řada, linie.
Origo castris - narozen v táboře.
Otium castrorum - doba služby.
Pax - mír
Pax Romana - tzv. Římský mír
Pedatura - pěchota.
Plumbarii - řemeslníci pracující s olovem
Pollyones - mlynáři
Porta - brána.
Praeco - herold.
Praetorianus - voják Praetoriánské gardy.
Primus pilus - doslova "první oštěp", nejvýše postavený centurio v legii.
Principia - budova velitelství.
Princeps castrorum - velitel tábora, bývalý Primus pilus.
Principales - vojáci pobírající dvojitý žold
Proelium - boj.
Pugna - boj, bitva.
Pugnator - válečník, bojovník.
Quaestionarii - vojenští policisté a vyšetřovatelé
, Qui silvam infindunt - lesníci
, Qui carbonem caedunt ac torrent - uhlíři
Renuntium - hlášení.
Sacramentum - vojenská přísaha.
Scandularii - pokrývači
Sagittarius - lučištník či výrobce šípů.
Sermo castrensis - vojenský slang.
Semivocale - zvukový signál / rozkaz.
Signifer - znakonoš nesoucí signum (znak centurie).
Speculatorii - skláři
Stator - vojenský policista.
Stipendium - pravidelný plat.
Stratores - muži starající se o koně
Tabularium - administrativní oddělení legie.
Territorium legionis - území patřící legii.
Tesserarius - poddůstojník v centurii mající na starosti především hesla a stráže.
Testamentum militare - vojákova poslední vůle.
Testudo - formace želva.
Tiro - rekrut.
Tirocinium - nováčkovo první polní tažení.
Tribunus militum - vojenský tribun, vysoký římský důstojník.
(tribunus laticlavius - vojenský tribun senátorského stavu
Tribunus angusticlavius - vojenský tribun jezdeckého stavu, často profesionální voják.
Tubarii - výrobci trubek
Tumultus - mobilizace.
Turma - jízdní jednotka o síle přibližně 30 mužů.
Turris - věž.
Valetudinarium - vojenská nemocnice.
Vallum - val, hradba.
Venator - lovec.
Vexillarius - znakonoš nesoucí Vexillum.
Vexillatio - odloučená jednotka, Vexillace.
Veredarius - kurýr.
Veteranus - vojenský veterán, propuštěn z aktivní služby.
Veterinarii - veterináři
Via - cesta.
Victinarii - vojáci starající se o obětní zvířata
Victoria - vítězství.
Vicus - civilní osídlení v blízkosti vojenské pevnosti.
Vigilia - stráž.
Vir - muž
Virtus - kuráž, statečnost.
vocale - verbální rozkaz.
Vulnus - zranění.


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz