CO SE NÁM DOCHOVALO (SLAVNÉ CITÁTY A PŘÍSLOVÍ)

Připravila: Tita Iuventia Martia

ŘÍMSKÉ CITÁTY

"Vare, vrať mi mé legie!", Octavianus Augustus
"Pospíchej pomalu.", Octavianus Augustus
"Choroby myšlení jsou škodlivé a častější než choroby těla.", Marcus Tullius Cicero
"Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.", Marcus Tullius Cicero
"Praxe je nejlepší učitelka.", Marcus Tullius Cicero
"Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.", Marcus Tullius Cicero
"Historie je učitelkou života.", Marcus Tullius Cicero
"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti...", Marcus Tullius Cicero
"Kdo jednou křivě přísahal, tomu se potom nedá věřit, i kdyby přísahal při vícero bozích.", Marcus Tullius Cicero
"Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.", Marcus Tullius Cicero
"Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.", Marcus Tullius Cicero
"Ke zlu nejvíce ponouká naděje na beztrestnost.", Marcus Tullius Cicero
"Zálibo v páchání zla, jak velký půvab máš pro lidi špatné a drzé, kdykoli je trest daleko a nastoupí místo něho volnost!", Marcus Tullius Cicero
"Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.", Marcus Tullius Cicero
"Řeč totiž obyčejně prozrazuje mravy a odkrývá tajemství duše.", Marcus Tullius Cicero
"Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.", Marcus Tullius Cicero
"Lenost je strach před očekávanou prací.", Marcus Tullius Cicero
"Síla stáří a zvyku je nesmírná.", Marcus Tullius Cicero
"Stáří je pak posledním dějstvím života jako nějakého dramatu, jehož vyčerpávající únavě musíme hledět uniknout, zvláště když k tomu přistoupila omrzelost a přesycení.", Marcus Tullius Cicero
"Tělesná cvičení a střídmost mohou tedy i ve stáří udržet něco z dřívější tělesné síly a svěžesti.", Marcus Tullius Cicero
"Rozmařilost je vskutku v každém věku ohavná, ale ve stáří je nejodpornější.", Marcus Tullius Cicero
"Lehkomyslnost je zřejmě vlastní mládí, rozvážnost stáří.", Marcus Tullius Cicero
"Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.", Marcus Tullius Cicero
"Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plody, které můžeme od budoucnosti očekávat. Další období jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, jak jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky a všechno dobré, co jsme dřív zakusili. Všechno pak, co se děje podle přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.", Marcus Tullius Cicero
"Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje.", Marcus Tullius Cicero
"Starci totiž, kteří jsou klidní a umírnění, kteří nejsou nevrlí a nelaskaví, ti prožívají stáří docela snesitelné, kdežto nevrlost a nelaskavost způsobují nepříjemné potíže v každém věku.", Marcus Tullius Cicero
"Stáří totiž vzbuzuje úctu teprve tehdy, jestliže si udržuje a obohacuje svá práva, nikomu se nepoddává, a jestliže na svými vládne až do posledního dechu.", Marcus Tullius Cicero
"Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.", Marcus Tullius Cicero
"Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.", Marcus Tullius Cicero
"Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let.", Marcus Tullius Cicero
"Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.", Marcus Tullius Cicero
"Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.", Marcus Tullius Cicero
"Rozkoš se nesnáší s ctností.", Marcus Tullius Cicero
"Příjemná je vzpomínka na minulé práce.", Marcus Tullius Cicero
"Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.", Marcus Tullius Cicero
"Příjemná je chvála vycházející od těch, kteří sami ve chvále žili.", Marcus Tullius Cicero
"Tělesná rozkoš uplývá, jen přijde - hned odlétá, a častěji zanechává po sobě důvod k lítosti než ke vzpomínce.", Marcus Tullius Cicero
"Není příjemnější místo než domácí křeslo.", Marcus Tullius Cicero
"Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu.", Marcus Tullius Cicero
"Povaha člověka je jeho osudem.", Marcus Tullius Cicero
"Žádná moc nesmí platit víc než zákony.", Marcus Tullius Cicero
"Nenávist je zastydlý hněv.", Marcus Tullius Cicero
"Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět.", Marcus Tullius Cicero
"Osud je vládcem lidských věcí.", Marcus Tullius Cicero
"Často nemá člověk většího nepřítele než sebe samého.", Marcus Tullius Cicero
"Prchlivost je nepřítelem rozvahy.", Marcus Tullius Cicero
"Kdo byl nepřítelem svých bližních, je nepřítelem všech.", Marcus Tullius Cicero
"Je nutné dbát na to, aby se přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.", Marcus Tullius Cicero
"Síla poctivosti je tak veliká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a dokonce - což je ještě důležitější - i u nepřítele.", Marcus Tullius Cicero
"Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla, návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají v duši a moří ji starostmi.", Marcus Tullius Cicero
"Kdo by měl rád to nestoudné a drzé mládí?", Marcus Tullius Cicero
"Prostopášné a bezuzdé mládí odevzdá stáří vysílené tělo.", Marcus Tullius Cicero
"Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.", Marcus Tullius Cicero
"Hloupý první řekne svůj názor.", Marcus Tullius Cicero
"Hloupost neosvobozuje od myšlení.", Marcus Tullius Cicero
"Nepřítel je uvnitř hradeb; musíme se utkat se svou vlastní rozmařilostí, se svou vlastní hloupostí, se svou vlastní zločinností.", Marcus Tullius Cicero
"Těžké je mlčet, když cítíš bolest.", Marcus Tullius Cicero
"V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme.", Marcus Tullius Cicero
"Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc.", Marcus Tullius Cicero
"Je lepší bezpráví trpět než páchat.", Marcus Tullius Cicero
"Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.", Marcus Tullius Cicero
"Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.", Marcus Tullius Cicero
"Je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat.", Marcus Tullius Cicero
"Není trapnější hloupost, než dutý zvuk krásných a vznešených slov, která však postrádají myšlenku a znalost.", Marcus Tullius Cicero
"Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky.", Marcus Tullius Cicero
"Je více stupňů lidského společenství. Prvním společenským svazkem je manželství.", Marcus Tullius Cicero
"Každý tvor miluje sám sebe.", Marcus Tullius Cicero
"Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje.", Marcus Tullius Cicero
"Láska jen tenkrát dává, když stále něco očekává.", Marcus Tullius Cicero
"Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.", Marcus Tullius Cicero
"Přátelství je úplná shoda ve všech božských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.", Marcus Tullius Cicero
"Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku.", Marcus Tullius Cicero
"Život zemřelých je uložen v paměti žijících.", Marcus Tullius Cicero
"Krátký čas života je dostatečně dlouhý k dobrému a čestnému životu.", Marcus Tullius Cicero
"Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.", Marcus Tullius Cicero
"Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.", Marcus Tullius Cicero
"Rozum je jako světlo a záře života.", Marcus Tullius Cicero
"Smrt buď naše duše ukončuje nadobro, a pak jí vůbec nedbáme, nebo si ji dokonce musíme přát, uvede-li naši duši někam, kde bude žít věčně.", Marcus Tullius Cicero
"Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná.", Marcus Tullius Cicero
"Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.", Marcus Tullius Cicero
"Rozvážnost je umění života.", Marcus Tullius Cicero
"Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč.", Marcus Tullius Cicero
"Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.", Marcus Tullius Cicero
"Nikdo není tak stár, aby si nemyslel, že může žít ještě aspoň rok.", Marcus Tullius Cicero
"Smrt nepřítele slzám cestu zavírá.", Publilius Sirus
"Dlouhý život přináší mnoho pozdní lítosti.", Publilius Sirus
"Práh věřitelův nikdy nemá dlužník rád.", Publilius Sirus
"Měj v lásce otce dobrého a snášej špatného.", Publilius Sirus
"Zlý trest je pro lakomce vlastní povaha.", Publilius Sirus
"Cit nepřítele není prosbám příbuzný.", Publilius Sirus
"Žít beznadějně v bídě překoná i trest.", Publilius Sirus
"Smír s nepřítelem nikdy není bezpečný.", Publilius Sirus
"Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.", PUblilius Sirus
"Viník se bojí zákona, nevinný pak osudu.", Publilius Sirus
"Trest často dlouho čeká, ale náhle dopadne.", Publilius Sirus
"Tam vládne lid, kde platí jeho zákony.", Publilius Sirus
"Kde soudí ten, kdo obviňuje, tam platí násilí, a nikoliv zákon.", Publilius Sirus
"Zlo zraku skryté bývá nejnebezpečnější.", Publilius Sirus
"Bol křivdy hojí nepřítelův zármutek.", Publilius Sirus
"Svár občanů je vždycky nepřátelům vhod.", Publilius Sirus
"Když chce osud někoho zničit, udělá z něho hlupáka.", Publilius Sirus
"Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá.", Publilius Sirus
"Marná věc je volat mládí, jakmile jsi zestárl.", Publilius Sirus
"Muž moudrý srdci vládne, hloupý otročí.", Publilius Sirus
"Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.", Publilius Sirus
"Jen činem roste mužnost, otálením strach.", Publilius Sirus
"Je hloupost velkoryse jednat s nestoudným.", Publilius Sirus
"Jen hlupák vidí v dobrodiní dar.", Publilius Sirus
"Strach stálý nad člověkem denně ortel vynáší.", Publilius Sirus
"Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí.", Publilius Syrus
"Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží.", Publilius Sirus
"Vždy chvíle štěstí zde je jinde chvílí neštěstí.", Publililius Sirus
"Zlato se v ohni pozná, v neštěstí ctnost.", Publilius Sirus
"Jen pro bolest si člověk štěstí nachází.", Publilius Syrus
"Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se sami máme vyhnout.", Publilius Sirus
"Zlá předzvěst: lékař nemocného dědicem!", Publilius Sirus
"Ctnost mužně odolává ranám neštěstí.", Publilius Sirus
"Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.", Publilius Syrus
"Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval.", Publilius Sirus
"Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko.", Publilius Sirus
"Je těžké bolest mít a trpělivý být.", Publilius Syrus
"Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.", Publilius Syrus
"Každou bolest jenom trpělivost vyléčí.", Publilius Syrus
"Z hlupáka lump se stane, je li mu často odpouštěno.", Publilius Syrus
"Když hlupák mlčí, může se stát mudrcem.", Publilius Sirus
"I lež je pravdou, pokud rozkazuje mocněji.", Publilius Sirus
"Manželství činí trvalým charakter, nikoli tělesná krása.", Publilius Sirus
"Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne.", Publilius Sirus
"Milovat a být rozumný nemůže ani bůh.", Publilius Sirus
"Je zatěžko i bohu milovat rozumem.", Publilius Sirus
"Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk.", Publilius Sirus
"Láska je skoro nekonečně vynalézavá. V pravdě nekonečně vynalézavá je však pomsta.", Publilius Sirus
"Když máš milovat, nepřemýšlej, když přemýšlíš, nemiluj.", Publilius Sirus
"Čas ukončuje lásku, srdce nikoli.", Publilius Sirus
"Bol lásky utišuje, kdo jej zavinil.", Publilius Sirus
"V lásce je hněvivost vždy lživá", Publilius Sirus
"Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce.", Publius Ovidius Naso
"Často nejistě stojí a neví, kam by měl jíti poutník, jenž volnou má cestu do všech čtyř světových stran.", Publius Ovidius Naso
"Dárkem, to mi věř, si získáš každého z bohů i lidí.", Publius Ovidius Naso
"Žádný osud nemůže přemoci osud.", Publius Ovidius Naso
"Nechať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má.", Publius Ovidius Naso
"Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému.", Publius Ovidius Naso
"Netřeba slov, věřte věcem.", Publius Ovidius Naso
"Odňat může být trest, vina však trvá dál.", Publius Ovidius Naso
"Vládce ať nespěchá s trestem, avšak odměnu měl by dát rychle.", Publius Ovidius Naso
"Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje.", Publius Ovidius Naso
"Víno dodává odvahy.", Publius Ovidius Naso
"Blaženě žil, kdo v skrytu prožíval život.", PUblius Ovidius Naso
"K odvaze nutí mě strach.", Publius Ovidius Naso
"Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit.", Publius Ovidius Naso
"Každá chvíle, jež vzdaluje rozkoš, nám připadá dlouhá.", Publius Ovidius Naso
"Lože je místo, kde bujnosti třeba: tož naplň je vždycky všemožných rozkoší slastí, na něm vždy odlož svůj stud.", Publius Ovidius Naso
"Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas.", Publius Ovidius Naso
"Abys byl zdráv, musíš snést mnoho bolesti.", Publius Ovidius Naso
"Láska přináší zpočátku slast, ale na konci bolest srdce.", Publius Ovidius Naso
"Počátek naší bolesti často se v radostech skrývá.", Publius Ovidius
"Bohové vidí zbožné skutky.", Publius Ovidius Naso
"Je pozdě chystat lék, když dlouhými odklady zlá nemoc nabyla sil.", Publius Ovidius Naso
"I barbar si lásku získá, jen je-li bohatý dost.", Publius Ovidius Naso
"V lásce se snáze dobereš konce než míry.", Publius Ovidius Naso
"Co je to láska? Vůz nepokoje, který spolu táhnou muž a žena.", Publius Ovidius Naso
"Láska tvá vzrostla, jiný když lásku ti vzal.", Publius Ovidius Naso
"Láska je druh války.", Publius Ovidius Naso
"Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit.", Publius ovidius Naso
"Láska je prchavá vždy, přijde a hned je ta tam.", Publius Ovidius Naso
"Moudře milovat bude jen ten, kdo pozná sám sebe, ten jen každičké dílo vykonává podle svých sil.", Publius Ovidius Naso
"Ztrácí se vzdálená láska, nová však přichází hned.", Publius Ovidius Naso
"Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit.", Publius Ovidius Naso
"Láska má svůj tábor, v něm každý milovník slouží.", Publius Ovidius Naso
"Všechno lidské visí na tenkém vlásku.", Publius Ovidius Naso
"Lásku nelze vyléčit bylinkami.", Publius Ovidius Naso
s "Začátek sladký, však konec lásky je hořký.", Publius Ovidius Naso
"Netrvá království lásky, je-li v něm vladařů víc.", Publius Ovidius Naso
"To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato lásku máš.", Publius Ovidius Naso
"V tom jsem pocítil lásku. Teď přízraků za nocí bludných ani úkladných vrahů se nebojím již.", Publius Ovidius Naso
"Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.", Lucius Annaeus Seneca
"Špatnostem se lze naučit i bez učitele.", Lucius Annaeus Seneca
"Tím, že učíme jiné, učíme sebe.", Lucius Annaeus Seneca
"Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.", Lucius Annaeus Seneca
"Říká se, že máme tolik nepřátel, kolik máme otroků. Nepřátele si z nich děláme sami, když zapomeneme, že to jsou lidé, a zacházíme s nimi jako s tažnými zvířaty.", Lucius Annaeus Seneca
"Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil.", Lucius Annaeus Seneca
"Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.", Lucius Annaeus Seneca
"Pro život, ne pro školu se učíme.", Lucius Annaeus Seneca
"Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho. Kdo se příliš bojí nenávisti, nebude schopen vládnout; království střeží strach.", Lucius Annaeus Seneca
"Dobrý soudce zavrženíhodné věci odsuzuje, ale nechová k nim nenávist.", Lucius Annaeus Seneca
"Žena buď miluje nebo nenávidí; u ní třetí možnost není.", Lucius Annaeus Seneca
"Prvním uměním králů je umět nenávist snášet.", Lucius Annaeus Seneca
"Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.", Lucius Annaeus Seneca
"Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.", Lucius Annaeus Seneca
"Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.", Lucius Annaeus Seneca
"Nemocné štěstí dává zdravé rady.", Lucius Annaeus Seneca
"Čas zahladí bolest.", Lucius Annaeus Seneca
"Každý druh trestu nechť je použit jako lék... Jednoho ať léčí stud, druhého změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč.", Lucius Annaeus Seneca
"Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne stejný klid, k němuž vede nedostatek rozumu. .. Nepovažoval bys za nejhloupějšího ze všech člověka, který by plakal, že nežil před tisíci lety? Stejně hloupý je ten, kdo pláče, že za tisíc let nebude žít. Obojí ten čas nám nepatří. Nebudeš, jako jsi nebyl. Co pláčeš? Půjdeš tam, kam jde všechno.", Lucius Annaeus Seneca
"Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.", Lucius Annaeus Seneca
"Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.", Lucius Annaeus Seneca
"Král by měl dávat přednost vlasti před svými dětmi.", Lucius Annaeus Seneca
"Hlad vyjde levně, draho vybíravost.", Lucius Annaeus Seneca
"Nadměrné jídlo překáží bystrosti ducha.", Lucius Annaeus Seneca
"Mnoho jídel způsobuje mnoho chorob.", Lucius Annaeus Seneca
"Dokud žijeme, musíme se umění života učit.", Lucius Annaeus Seneca
"Žít je to poslední, nač má zaneprázdněný člověk čas, a není nic těžšího, než vědět, jak žít. Odborníků v jiných oborech je všude plno, některé z těchto nauk, jak se zdá, si osvojili úplní chlapci tak dobře, že by v nich mohli dávat i hodiny: žít se však musíš učit po celý život.", Lucius Annaeus Seneca
"Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.", Lucius Annaeus Seneca
"Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo.", Lucius Annaeus Seneca
"Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný.", Lucius Annaeus Seneca
"Věř mi, skutečná radost je vážná věc.", Lucius Annaeus Seneca
"Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.", Lucius Annaeus Seneca
"Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky.", Lucius Annaeus Seneca
"Hladový nepohrdne ničím.", Lucius Annaeus Seneca
"Hlad naučil lidi vymýšlet nové pokrmy.", Lucius Annaeus Seneca
"Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.", Lucius Annaeus Seneca
"Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.", Lucius Annaeus Seneca
"Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.", Lucius Annaeus Seneca
"Měli bychom žíti tak, jako bychom byli lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku okolí.", Lucius Annaeus Seneca
"Veškerý soulad tohoto světa sestává z nesouladných věcí.", Lucius Annaeus Seneca
"Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.", Lucius Annaeus Seneca
"Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt.", Lucius Annaeus Seneca
"Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.", Lucius Annaeus Seneca
"Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.", Lucius Annaeus Seneca
"Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.", Lucius Annaeus Seneca
"Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.", Lucius Annaeus Seneca
"Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel.", Lucius Annaeus Seneca
"Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.", Lucius Annaeus Seneca
"Nikdo není smutný sám pro sebe.", Lucius Annaeus Seneca
"a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.", Lucius Annaeus Seneca
"Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.", Lucius Annaeus Seneca
"Naděje je poslední útěchou v neštěstí.", Lucius Annaeus Seneca
"Neštěstí je příležitostí pro statečnost.", Lucius Annaeus Seneca
"Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum.", Lucius Annaeus Seneca
"Drž se pravidla: nezoufej v neštěstí, nevěř štěstí a měj vždy na mysli všemožný rozmar osudu.", Lucius Annaeus Seneca
"Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.", Lucius Annaeus Seneca
"Necítit své neštěstí není lidské a neumět je snášet není mužné.", Lucius Annaeus Seneca
"Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.", Lucius Annaeus Seneca
"Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.", Lucius Annaeus Seneca
"Do neštěstí vás přivádí nikoliv věci, které nevíte, nýbrž věci, které víte jistě, ale které nejsou pravda.", Lucius Annaeus Seneca
"Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí.", Lucius Annaeus Seneca
"Nepříjemnosti, které ho potkají, nebude dobře snášet ten, komu nebylo nikdy nic odepřeno, komu starostlivá matka vždy utřela slzy, o kterého se vždy staral vychovatel.", Lucius Annaeus Seneca
"Nevděčný je ten, kdo vrací dobrodiní bez úroku.", Lucius Annaeus Seneca
"Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.", Lucius Annaeus Seneca
"Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny.", Lucius Annaeus Seneca
"Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.", Lucius Annaeus Seneca
"Co osud nedal, nemůže ani vzít.", Lucius Annaeus Seneca
"Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu?", Lucius Annaeus Seneca
"Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal.", Lucius Annaeus Seneca
"Osud často narazí na nás jako my na něj.", Lucius Annaeus Seneca
"Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem.", Lucius Annaeus Seneca
"Nikdo neváhá snášet osud společný všem.", Lucius Annaeus Seneca
"Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.", Lucius Annaeus Seneca
"Miluj rozum! Láska k němu Tě vyzbrojí proti nejtvrdším útokům.", Lucius Annaeus Seneca
"Abys byl milován, miluj!", Lucius Annaeus Seneca
"Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme.", Lucius Annaeus Seneca
"Láska přemáhá i bohy.", Lucius Annaeus Seneca
"Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.", Lucius Annaeus Seneca
"Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.", Lucius Annaeus Seneca
"Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.", Lucius Annaeus Seneca
"Někdy i žít je statečným činem.", Lucius Annaeus Seneca
"Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.", Lucius Annaeus Seneca
"Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.", Lucius Annaeus Seneca
"Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.", Lucius Annaeus Seneca
"Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.", Lucius Annaeus Seneca
"Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.", Lucius Annaeus Seneca
"Především se nauč mít radost. Pravá radost je tím nejdůležitějším v životě.", Lucius Annaeus Seneca
"Chceš-li žít, žij, nechceš-li, vrať se tam, odkud jsi přišel.", Lucius Annaeus Seneca
"Lidé neumírají, ale vraždí se nevhodným způsobem života.", Lucius Annaeus Seneca
"Smrt je mzdou života.", Lucius Annaeus Seneca
"Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají.", Lucius Annaeus Seneca
"Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.", Lucius Annaeus Seneca
"Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.", Lucius Annaeus Seneca
"To ať je naše největší předsevzetí: co si myslíme, říkejme, a co říkáme, to si mysleme; nechť souhlasí řeč se životem.", Lucius Annaeus Seneca
"Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nechte mi život - a jsem spokojen.", Lucius Annaeus Seneca
"S životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.", Lucius Annaeus Seneca
"Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít.", Lucius Annaeus Seneca
"Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako Člověku je někdy lehčí umřít za své zásady než podle nich žít.", Lucius Annaeus Seneca
"Nikdo nemůže dosáhnout klidného života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení.", Lucius Annaeus Seneca
"Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými.", Lucius Annaeus Seneca
"Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti.", Lucius Annaeus Seneca
"Pokud žijeme, učme se, jak žít.", Lucius Annaeus Seneca
"Smysl života se změnil ve smysl žít snadno.", Lucius Annaeus Seneca
"Skutečně žít, znamená rázně jednat.", Lucius Annaeus Seneca
"Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.", Publius Vergilius Maro
"Kam nás osud táhne opět a znovu, tam jděme.", Publius Vergilius Maro
"Ach, jak lidský duch je neznalý osudů příštích, neumí zachovat míru, když zpychne záplavou štěstí.", Publius Vergilius Maro
"Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!", Publius Vergilius Maro
"Osud si cestu najde.", Publius Vergilius Maro
"Každý osud je možno jen snášením zmáhat.", Publius Vergilius Maro
"Neštěstí se nepoddávej, ale jdi proti němu se vší odvahou.", Publius Vergilius Maro
"Co je to neštěstí vím a snažím se nešťastným prospět.", Publius Vergilius Maro
"Strach nohám dá křídla.", Publius Vergilius Maro
"Zvykat si v mládí znamená mnoho.", Publius Vergilius Maro
"Bohové ať zbožným dopřejí lepší úděl.", Publius Vergilius Maro
"Bohové rozhodli jinak.", Publius Vergilius Maro
"A ohýbat snaž se, dokud jsou přístupné děti a dokud tvárnit se dají.", Publius Vergilius Maro
"Hlad je špatným rádcem.", Publius Vergilius Maro
"Proklatý hlad po zlatě.", Publius Vergilius Maro
"K čemu všemu nutíš srdce smrtelníků, prokletý hlade po zlatě!", Publius Vergilius Maro
"Hlad ke zlému radí.", Publius Vergilius Maro
"Nad vším vítězí láska. I my se podřiďme lásce!", Publius Vergilius Maro
"Krutá jsi lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce.", Publius Vergilius Maro
"Dokud jsme živi, žijme.", Publius Vergilius Maro
"Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.", Marcus Aurelius
"Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.", Marcus Aurelius
"Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.", Marcus Aurelius
"Svět je změna a život je trvalý protiklad.", Marcus Aurelius
"Obyčejní lidé utíkají od světa do venkovských domů, ale vždy je v tvé moci stáhnout se do sebe sama. Vyhledej pro sebe toto útočiště: dokonale obnov a očisti svou duši.", Marcus Aurelius
"Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.", Marcus Aurelius
"Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.", Marcus Aurelius
"Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.", Marcus Aurelius
"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.", Marcus Aurelius
"Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.", Marcus Aurelius
"Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.", Marcus Aurelius
"Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.", Marcus Aurelius
"Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme.", Marcus Aurelius
"Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.", Marcus Aurelius
"Trvání lidského života je bod, jeho podstata - neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, složení celého těla je náchylné k rozkladu, duše - čarovný kruh, náš osud - záhada, naše pověst - plod libovůle.", Marcus Aurelius
"Umění žít má více společného s uměním zápasnickým než tanečním, totiž v tom smyslu, že musíš stát pohotově a nekolísavě tváří v tvář úderům i nepředvídaným.", Marcus Aurelius
"V pohromách se většinou z přátel stávají nepřátelé.", Gaius Julius Caesar
"Mohu milovat jen tam a tehdy, pokud tím mohu zároveň někoho učit.", Caesar
"Co chceme, tomu taky ochotně věříme a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.", Caesar
"Čím déle se člověk vyhýbá vlastnímu manželství, tím si tvoří bezpečnější předpoklady stát se velkým a slavným.", Gaius Julius Caesar
"Kostky jsou vrženy", Gaius Julius Caesar
"Hloupost by neměla mít v tomto sále místo a ani jinde by neměla být trpěna.", Gaius Julius Caesar
"Lidé rádi věří tomu, co si přejí.", Caesar
"Žena je hodna milování, nikoli lásky.", Gaius Julius Caesar
"Lidé ochotně věří, že to co si přejí, je správné.", Caesar
"Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.", Caesar
"Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme.", Caesar
"Čím horší je stát, tím více má zákonů.", Publius Cornelius Tacitus
"Lidský rozum v zápalu věří i věcem temným.", Publius Cornelius Tacitus
"Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.", Publius Cornelius Tacitus
"Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat.", Publius Cornelius Tacitus
"V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů.", Publius Cornelius Tacitus
"Dobré mravy zde znamenají více než dobré zákony jinde.", Publius Cornelius Tacitus
"Hlupák vždy znovu ožívá.", Publius Cornelius Tacitus
"Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.", Publius Cornelius Tacitus
"Zrádci jsou v nenávisti i u těch, kterým dávají přednost.", Publius Cornelius Tacitus
"Strach a hrůza jsou nepevná pouta lásky; jakmile je uvolníš, pak ti, kteří se přestali bát, začnou nenávidět.", Publius Cornelius Tacitus
"Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvykle nejprudší.", Publius Cornelius Tacitus
"Nejhorší druh nepřátel jsou pochlebovači.", Publius Cornelius Tacitus
"Čestná smrt je lepší než potupný život.", Publius Cornelius Tacitus
"Žádná lež není tak hanebná, aby neměla svědka.", Plinius mladší
"Žádná kniha není tak špatná, aby nebyla nějak užitečná.", Plinius mladší
"Strach je nejpřísnější opravce.", Plinius mladší
"Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.", Plinius starší
"Předstíraná láska je horší než nenávist.", Plinius starší
"Posledním stupněm závisti je nenávist.", Plinius starší
"Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili.", Plinius starší
"Paměť je pro život dobro zcela nepostradatelné.", Plinius starší
"Léčíš-li rány, je bolest na bolest vždy nejlepším lékem.", Cato Censorius
"Z příkladu jiných lidí se nauč, co máš dělat a co ne. Život jiných je naším učitelem.", Cato Censorius
"Vědět něco je chvályhodné, hříchem je nechtít se nic učit.", Cato Censorius
"Neklesej na mysli, když je ti nepřízniv osud. Doufej! Jen naděje nevzdá se muž ani ve chvíli smrti.", Cato Censorius
"Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré.", Cato Censorius
"Na Sokratovi nejvíce obdivuji, že nepřestal žít vlídně a laskavě s manželkou tak hádavou.", Cato Censorius
"Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje.", Cato Censorius
"Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami.", Cato Censorius
"Láska pozvedá slabé, nenávistí se i nedobytné hradby hroutí.", Cato Censorius
"Nic není lepšího nad život bez manželství.", Quintus Horatius Flaccus
"S radostí přijmi svůj osud.", Quintus Horatius Flaccus
"Ba, přísahámbůh, nedal bych tomu víry bez živého, jistého svědectví svých vlastních očí.", Quintus Horatius Flaccus
"Užívej dne a zítřku věř co nejméně.", Quintus Horatius Flaccus
"A třeba Trest vždy chodí ztěžka, málokdy hříšníka nedostihne.", Quintus Horatius Flaccus
"Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.", Quintus Horatius Flaccus
"Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.", Quintus Horatius Flaccus
"K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost?", Quintus Horatius Flaccus
"Dvořit se přátelům mocných je slastí pro nezkušené, zkušený strach má.", Quintus Horatius Flaccus
"A marně svou modlitbou se bráníš naléhání stáří, vráskám a nezdolné síle smrti.", Quintus Horatius Flaccus
"Lační-li žaludek, zřídka jen pohrdne jídlem, byť prostým.", Quintus Horatius Flaccus
"Neštěstí obvykle odhalí schopnost, a štěstí, to ji zas skrývá.", Quintus Horatius Flaccus
"Jen bohatí si mohou dovolit být hloupými.", Quintus Horatius Flaccus
"Je příjemné na pravém místě se zbláznit.", Quintus Horatius Flaccus
"Jsme stvořeni k pouhému jídlu?", Quintus Horatius Flaccus
"Je příjemné brát si z velké hromady.", Quintus Horatius Flaccus
"Prostřednost básníkům trpět nebude nikdo z bohů či lidí.", Quintus Horatius Flaccus
"Není nic, co by mělo jen příjemné stránky.", Quintus Horatius Flaccus
"Teď vínem zažeňte starosti.", Quintus Horatius Flaccus
"Srdce, které dovede čelit všemu, v dobách těžkých doufá a v dobách šťastných osudu se bojí..", Quintus Horatius Flaccus
"V lásce je zlé dvojí - válka a mír.", Quintus Horatius Flaccus
"Budu obdivovat toho, kdo se v odívání spokojí s dvojím kusem sukna, bude-li se jeho život shodovat s tímto oděvem a bude-li hrát v obojím svou úlohu s půvabem.", Quintus Horatius Flaccus
"Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní.", Titus Maccius Plautus
"Mládí sluší skromnost.", Titus Maccius Plautus
"Moudrý si zajisté sám utváří šťastný osud.", Titus Maccius Plautus
"Buď zatracen, kdo vymyslel jsi hodiny a první z nás zřídil orloj sluneční. Za mého mládí orloj byl žaludek. Když hlad měls, kázal jíst - když ovšem bylo co! Však dnes smíš jíst až uráčí se sluníčku...", Titus Maccius Plautus
"Je hloupost kopat studnu až tehdy, když hrdlo svírá žízeň.", Titus Maccius Plautus
"Kdo chce jíst jádro z ořechu, musí ořech rozlousknout.", Titus Maccius Plautus
"Hněv milujících je obnovou lásky.", Titus Maccius Plautus
"Bědný je člověk jež miluje.", Titus Maccius Plautus "Dobré manželství není více než nerozhodná hra dvou soupeřů.", Gaius Asinius Pollio
"Lepší než vysedávat v knihovně je spávat se sečtělou ženou.", Gaius Asinius Pollio
"Láska ženy zahřívá muže tak, že ho často až zapotí.", Gaius Asinius Pollio
"Láska, s níž básníci nadělají tolik řečí, není nic jiného než touha být milován a nutnost být v poušti života pevným středem něčí pozornosti.", Gaius Asinius Pollio
"Nejlepší odpovědí hlupákovi je mlčení.", Lucretius
"Ke kolika špatnostem již dokázalo radit náboženství!", Lucretius
"Kdo pokládá svůj osud za těžký, ať se podívá na jiné, aby se naučil trpět.", Phaedrus
"Je pro mne chválou, že ty a tobě podobní opisují má slova do svých knih.", Phaedrus
"A ztratí-li kdo důstojnost svou dřívější, je ve svém neštěstí jen pro smích zbabělcům.", Phaedrus
"Nenávidím a miluji.", Catulus
"Není nic hloupějšího než hloupý smích.", Catulus
"Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.", Catullus
"Zákony se mají vykládat shovívavěji, aby se zachoval jejich účel.", Aulus Cornelius Celsus
"Co nepřipouští přirozenost, to nestvrzuje žádný zákon.", Aulus Cornelius Celsus
"Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.", Aulus Cornelius Celsus
"Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí.", Aulus Cornelius Celsus
"Právě pro jednoduchost svých základních zákonů je morálka v praxi tak těžká.", Novalis
"V pojmu zákona je obsažena účinnost. Neúčinný zákon není zákon.", Novalis
"Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru... Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.", Novalis
"Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu.", Novalis
"Láska je konečným cílem dějin vesmíru, vesmírné Amen.", Novalis
"Nepřítel můj ať má dívku, jež bez citu je.", Sextus Propertius
"Mládí ať opěvá lásky, stáří zas válečné činy.", Sextus Propertius
"Láska se oddálí jen, nikdy se nezruší však.", Sextus Propertius
"Láska zrezaví, ale nevystěhuje se.", Sextus Propertius
"V lásce je každý slepý.", Sextus Propertius
"Pravá láska nezná míru.", Sextus Propertius
"V lásce jsou oči vůdcem.", Sextus Propertius
"Bránit se proti násilí násilím dovolují totiž všechny zákony a veškeré právo.", Orosius Paulus
"Nikdy se spáchaný trestný čin neposuzuje přísněji pro pozdější okolnost.", Orosius Paulus
"Skutečným otcem je ten, na koho ukazuje manželství.", Orosius Paulus
"Nenávist je vynalézavější než láska.", Ambrosius
"Bohové mají vlněné nohy.", Ambrosius Theodosius Macrobius
"Zákon má: přikazovat, zakazovat, povolovat, trestat.", Herennius Modestinus
"Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona.", Herennius Modestinus
"Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.", Quintilian
"Veškeré učení se opírá především o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona se zvětšuje pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.", Quintilian
"Ti, kdo se chtějí zdát hloupým vzdělaní, jsou vzdělanými považováni za hloupé.", Quintilian
"Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.", Vitruvius
"Rodiče mají dát dětem na cestu velkou výbavu, která by při ztroskotání lodi vyplula spolu s nimi na hladinu.", Vitruvius
"Nestřídmí mají krátký věk a zřídka stáří.", Marcus Valerius Martialis
"Nikoliv žít, být zdráv je život.", Marcus Valerius Martialis
"Svou ženu bych si za manželku raději nebral.", Marcus Valerius Martialis
"Statečně jedná spíš ten, v bídě kdo je schopen žít.", Marcus Valerius Martialis
"Nemohu společně s Tebou, však ani bez Tebe žít.", Marcus Valerius Martialis
"Stáří je třeba obávat se víc než smrti.", Juvenal
"Stáří se vplíží, aniž to tušíš.", Juvenal
"Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu.", Juvenal
"Neexistuje žádné vítězství než takové, kdy nepřátelé i v duchu uznají, že jsou poraženi.", Claudius Claudianus
"Svět se řídí příkladem krále.", Claudius Claudianus
"Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš, zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.", Aurelius Augustinus
"Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje.", Aurelius Augustinus
"Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.", Aurelius Augustinus
"Dobrodiní prokázané špatnému pokládáme za zločin.", Ennius
"Zkušenost bez vzdělání platí více než naopak vzdělání bez zkušenosti.", Enius
"Pravda plodí nenávist.", Decimus Magnus Ausonius
"Nebude umět mluvit, kdo se nenaučí mlčet.", Decimus Magnus Ausonius
"Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru.", Decimus Magnus Ausonius
"Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic.", Decimus Magnus Ausonius
"Stárneme, čas nám běží, beder užívej svých.", Decimus Magnus Ausonius
"Brzy poznáš, že tvůj otec platil školné nadarmo.", Petronius
"Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl.", Petronius
"Smrt drží v ústech spíše oheň než tajemství.", Petronius
"Co spáchá dav, zůstává bez trestu.", Marcus Annaeus Lucanus
"Vina spáchaná mnohými zůstává nepotrestána.", Marcus Annaeus Lucanus
"Pro celý svět ses zrodil a nikoli pro sebe sama.", Marcus Annaeus Lucanus
"Veliký strach lze zakrýt odvahou.", Marcus Annaeus Lucanus
"Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá.", Marcus Annaeus Lucanus
"Tvrdý zákon, ale zákon.", Domitius Ulpianus
"Lepší je nechat bez trestu provinění viníka, než odsoudit nevinného.", Domitius Ulpianus
"Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlnost nebyla Spravedlnost je trvalá vůle dávat každému co mu patří.", Domitius Ulpianus
"Otcem rodiny je nazýván ten, kdo má v domě právo vládnout, a tímto jménem je nazýván oprávněně, i kdyby neměl syna: neboť není takto označena pouze jeho osoba, ale i jeho právo...", Domitius Ulpianus
"Tři příkazy práva: čestně žít, druhému neškodit, každému dát, co mu patří.", Domitius Ulpianus "Myšlení není trestné.", Ulpian
"Žena je počátkem i koncem rodiny.", Ulpian
"Lásce bez úsměvu chybí ta nejdůležitější živina - lehkovážnost.", Anicius Manlius Boëthius
"Nikdo se lehce nesmiřuje se svým osudem.", Anicius Manlius Boëthius
"Žena je jako pes, nejprve kousne a pak ránu olizuje.", Anicius Manlius Boëthius
"Člověk je dvounohý rozumný tvor.", Anicius Manlius Boëthius
"Kdybys byl pomlčel, byl bys zůstal filosofem.", Anicius Manlius Boëthius
"Nic není ubohé, ledaže to za ubohé pokládáš, a naopak každý úděl je šťastný, snáší-li jej člověk s vyrovnanou myslí.", Anicius Manlius Boëthius
"Žena, která na sebe nepoutá pozornost mužů, je v podstatě nešťastná.", Anicius Manlius Boëthius
"Největší myšlenky se rodí z lásky k věci, nikoliv k nerozumového vztahu k nim.", Anicius Manlius Boëthius
"Láska je cesta, jež vede k životnímu cíli. Rozum je jen průvodce.", Anicius Manlius Boëthius
"Spojuj nakolik jen můžeš, víru s rozumem.", Anicius Manlius Boëthius
"Příroda to zakotvila již v samotných základech, z nichž jsme zrozeni, a ustrojila nás tak, že máme lásku a úctu k sobě samým, že pro nás nic není dražší, nic váženější než my sami.", Aulus Gellius
"Knihy jsou němí učitelé.", Aulus Gellius
"Porodit a svůj plod od sebe odvrhnout, to je přece proti přírodě. Živit svou krví ve svém těle něco, co nevidíš, a neživit mlékem to, co vidíš, co už je člověkem, co žije, co s pláčem volá po matčiných službách - která tohle dokáže, není opravdová matka, to je matka jen napůl.", Aulus Gellius
"Žijeme, jak můžeme, říkají, když není dovoleno žít, jak chceme.", Publius Terentius Afer
"Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou.", Publius Terentius Afer
"Hněv milenců je obnovováním lásky.", Publius Terentius Afer
"V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš.", Publius Terentius Afer
"Nikomu nepatří život, však užívat mají ho všichni.", Titus Lucretius Carus
"Svět nebyl stvořen bohy.", Titus Lucretius Carus
"Který služebník miluje pána více než pes?", Lucius Lunius Moderatus Columella
"Kdo by pochyboval, že v životě je nejkrásnější pořádek a řád?", Lucius Lunius Moderatus Columella
"Pravá láska se dostavuje až tenkrát, když už pro ni ztrácíme smysl.", Lucius Apuleius
"Co nikdo neví, to jako by se nedělo.", Lucius Apuleius
"Odvykání činnosti plodí lenost, lenost pak ochablost.", Lucius Apuleius
"Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.", Lucius Apuleius
"Polibky jsou pozdravy bohů.", Lucius Apuleius
"Mezi milenci mají i hádky své milostné kouzlo.", Lucius Apuleius
"Nejvíce bude mít ten, kdo si bude přát nejméně.", Lucius Apuleius
"Lékařství nebylo vynalezeno k záhubě, ale k blahu lidí.", Lucius Apuleius
"Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu.", Lucius Apuleius
"Milovat ještě neznamená radovat se.", Lucius Apuleius
"Srdce miluje vše, co je v rozporu s rozumem.", Lucius Apuleius
"Láska je krutá. Dokud je její plamen ještě malý, laská nás svým teplem, potom ho však zvyk rozdmýchá v požár a ten svým nesmírným žárem lidi úplně sežehne.", Lucius Apuleius
"Noc všechno zveličuje; i malou lásku.", Aegidius Romanus
"Láska je ctnost i vášeň zároveň. Milovat nelze ze ctnosti, ale z vášně.", Aegidius Romanus
"Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla zahálka a místo zdrženlivosti a spravedlnosti libovůle a pýcha, tam se vytrácí štěstí zároveň s dobrými mravy.", Salustius
"Otcovská moc má spočívat v laskavosti, nikoliv v příkrosti.", Marcainus Aelius
"Alexander Veliký není jenom legendou, on byl skutečný…", CURTIUS
"I práce sama je rozkoší.", Marcus Manilius
"Sluší se stýskat si na osud, ne nad ním plakat.", Pacuvius
"Císař, který netrestá udavače, je k udávání přímo podněcuje.", Domitianus
"Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest.", Tibulus
"Lepší je skutečně zemřít, než život vést podobný smrti.", Maximianus
"Kolik sklízíš, tak žij.", Aulus Persius Flaccus
"Bůh obvykle tomu, jehož osud chce změnit, překazí jeho záměry.", Gaius Velleius Paterculus
"Když Tiber zaplaví město, když Nil nezaplaví pole, když dlouho trvá špatné počasí, když se země otřásá, když je hlad, když mor, hned „Křesťany lvům!“.", Tertulianus
"Bohy poprvé přivedl na svět strach.", Statius
"Již od mládí je třeba mít před očima stáří.", Gaius Lucilius
"Na začínající nemoc se snadno najde lék.", Faliscus Grattius
"Dobré zákony vznikají ze špatných mravů.", Ambrosius Theodosius Macrobius
"Nemoci čelte, než přijde.", Persius
"Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.", Galénos z Pergamu
"Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství.", Ambrosius
"Vlast máme tak milovat, abychom se nezalekli ztráty dobrého jména ani života, kdyby to bylo třeba pro její záchranu.", Titus Livius
"Nešťastní jsou ti, kteří se domnívají, že je jim vše dovoleno.", Ammianus Marcelinus

ŘECKÉ CITÁTY

"Život je nemoc.", Sókrates
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.", Sókratés
"Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.", Sókratés
"Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.", Sókratés
"Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.", Sokrates
"Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.", Sókratés
"Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.", Sókratés
"Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit.", Sokratés
"Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady.", Sókratés
"Nyní je čas - pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.", Sókrates
"Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.", Sokrates
"Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.", Sókrates
"Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.", Sokrates
"Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku.", Sókratés
"Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.", Sókratés
"Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil.", Sókratés
"Řeč člověka je jako jeho život.", Sókratés
"Zlá žena v domě jako manželka - ta mrazí v objetí!", Sofokles
"Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.", Sofoklés
"Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.", Sofokles
"Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.", Sofoklés
"Mám v nenávisti rozdvojené povahy, které krásně hovoří a podle jednají.", Sofokles
"Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.", Sofoklés
"Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.", Sofokles
"Děti jsou kotvy, které drží matčin život.", Sofoklés
"Ne moudrost, hloupost je umíněná.", Sofokles
"Přišla jsem společně milovat, ne však společně nenávidět.", Sofoklés
"Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí.", Plutarchos
"Věřte, že chybují ti, kdo spolu spí jen pro rozkoš, ale pohněvají-li se nějak a pohašteří, lehnou si odděleně a zapomínají právě tehdy nejvíce vzývat Afroditu, která bývá v podobných případech nejlepší lékařkou.", Plutarchos
"Je těžké souzený osud předvídat, ještě těžší je uvarovat se ho.", Plutarchos
"Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější.", Plutarchos
"To ať má na mysli muž a nikoho více se neostýchá než své ženy, ježto manželská ložnice se jí stane buď učebnou zdrženlivosti, nebo nezřízenosti.", Plutarchos
"Dobrý manžel si zaslouží větší chválu než dobrý senátor.", Plutarchos
"Nejstarší a největší je láska k životu.", Plutarchos
"Láska nás učí všem ctnostem.", Plutarchos
"Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení.", Plutarchos
"Rozum a z něho vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék, nejlepší prostředek ku zmírnění zármutku.", Plutarchos
"I myšlení občas škodí zdraví.", Aristoteles ze Stageiry
"Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.", Aristoteles ze Stageiry
"Člověk od přírody baží po vzdělání.", Aristoteles ze Stageiry
"Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.", Aristoteles ze Stageiry
"Po souloži je každý tvor smutný.", Aristoteles ze Stageiry
"Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.", Aristoteles ze Stageiry
"Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.", Aristoteles ze Stageiry
"Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.", Aristoteles ze Stageiry
"Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.", Aristoteles ze Stageiry
"Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.", Aristoteles ze Stageiry
"Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.", Aristoteles ze Stageiry
"Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.", Aristoteles ze Stageiry
"Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.", Aristoteles ze Stageiry
"Velká láska je již téměř bezpohlavní.", Aristotelés ze Stageiry
"Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.", Aristoteles ze Stageiry
"Potěšení je znamením životní síly.", Aristoteles ze Stageiry
"Když popíjíme, starosti podřimují.", Anakreón z Teu
"Stařec má na lásku o to větší nárok, o co je blíže svému osudu.", Anakreón z Teu
"Kdykoli piji víno, starosti usínají.", Anakreón z Teu
"...Neboť, přátelé, pijeme-li, dřímají naše starosti.", Anakreón z Teu
"Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.", Anakreón z Teu
"Nenávist oplácejte láskou, nikoliv pomstou.", Anakreón z Teu
"Láska je přelétavá jako motýl z květu na květ. Zdržovat se na jednom místě ji nebaví.", Anakreón z Teu
"Vše se miluje, co je opačné, ale blízké.", Anakreón z Teu
"Co je smyslem lásky? Měnit zlobu ve snášenlivost.", Anakreón z Teu
"Nepřemožitelný na válečném poli snadno podléhá v milostném boji.", Anakreón z Teu
"Bohové pomáhají těm, kdo si pomohou sami.", Aisópos Ezop
"Nespravedlnost, kterou děláme, a ta, kterou sami trpíme, není vážená na týchž vahách.", Aisópos Ezop
"To se ti lže, když tě nikdo nemůže usvědčit z nepravdy!", Aisópos Ezop
"Věrolomný přítel je horší nepřítele.", Aisópos Ezop
"Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.", Euripides
"Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?", Euripidés
"Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.", Euripides
"Žádná lež nezestárne.", Euripides
"Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.", Eurípidés
"Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.", Euripidés
"Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.", Euripides
"Kde není vína, není lásky.", Euripidés
"I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.", Euripidés
"Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel.", Euripidés
"Korunou každé ženy je láska.", Euripidés
"Rozdávat rady je zbytečné, moudrý i hloupý je svorně odmítnou.", Démokritos z Abdér
"Lítost nad hanebnými činy je záchranou života.", Démokritos z Abdér
"Síla a sličnost jsou statky mládí, umíněnost je květem stáří.", Démokritos z Abdér
"Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.", Démokritos z Abdér
"Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to.", Démokritos z Abdér
"Tělesná krása je cosi živočišného, není-li v ní skryt duch.", Démokritos z Abdér
"Člověk je svět v malém.", Démokritos z Abdér
"Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.", Démokritos z Abdér
"Strach působí lichocení, ale nezískává náklonnost.", Démokritos z Abdér
"Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí.", Démokritos z Abdér
"Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.", Démokritos z Abdér
"Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.", Démokritos z Abdér
"Štěstí i neštěstí je věc duše.", Démokritos z Abdér
"Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.", Démokritos z Abdér
"Nerozumní nabývají rozumu neštěstím.", Démokritos z Abdér
"Statečný je nejen ten, kdo ovládá nepřítele, nýbrž také ten, kdo přemáhá rozkoše. Neboť někteří panují nad obcemi, ale nad nimi panují ženy.", Démokritos z Abdér
"Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš.", Démokritos z Abdér
"Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.", Démokritos z Abdér
"Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců.", Démokritos z Abdér
"Lidé si vytvořili obraz osudu na zakrytí vlastní nerozvážnosti, neboť osud jen málokdy bojuje s rozumností.", Démokritos z Abdér
"Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.", Démokritos z Abdér
"Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.", Démokritos z Abdér
"Závistník působí sám sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.",Démokritos z Abdér
"Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.", Démokritos z Abdér
"Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.", Démokritos z Abdér
"Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech", Démokritos z Abdér
"Nerozumní nikoho nepotěší v celém svém životě.", Démokritos z Abdér
"Kdo mají spořádanou povahu, mají i spořádaný život.", Démokritos z Abdér
"Kdo se mílí, pokládá upřímně lež za pravdu.", Epiktétos z Hierapole
"Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí.", Epiktétos z Hierapole
"Nemluv o tom, jak se má jíst, ale jez, jak se sluší.", Epiktétos z Hierapole
"Chceš zvítězit v olympijských hrách? Ale uvaž! … Musíš dbát kázně, jíst podle přísných předpisů, cvičit v horku, v mrazu, leckdy si vymknout ruku a vyvrtnout kotník … a po-tom po všem - podlehnout.", Epiktétos z Hierapole
"Netrap druhé ničím, čím bys sám nechtěl trpět. Jestli by se ti nezamlouvalo být otrokem, postarej se, aby nikdo nebyl tvým otrokem. Máš-li otroky, ty sám jsi největším otrokem.", Epiktétos z Hierapole
"Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.", Epiktétos z Hierapole
"Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je milován.", Epiktétos z Hierapol
"Zvolte si zásadu a žijte podle ní stejně ve společnosti jiných, i sami.", Epiktétos z Hyerapole
"U hlupáků jazyk předhání myšlenku.", Isokratés
"Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.", Isokratés
"Které víno je nejlepší? To z cizího sklepa.",Diogenés Ze Sinópy
"Člověk je učeň, bolest je jeho mistrem. Nic se nenaučíš bez mistra.", Diogenés Ze Sinópy
"Diogenes večeřel čočku s chlebem. Viděl ho Aristippos, filozof, který si žil pohodlně díky tomu, že lichotil králi. Aristippos řekl: Kdyby ses naučil podbízet se králi, nemusel by ses živit čočkou. Diogenes odpověděl: Nauč se živit se čočkou a nebudeš muset věnovat takovou péči králi.", Diogenés Ze Sinópy
"Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.", Epikúros ze Samu
"Každý odchází ze života tak, jako by se byl právě narodil.", Epikúros ze Samu
"Umění dobře žít a dobře umřít je totéž.", Epikúros ze Samu
"Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.", Epikúros ze Samu
"Prázdná je řeč toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest.Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.", Epikúros ze Samu
"Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.", Epikúros ze Samu
"Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.", Epikúros
"Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.", Epikúros ze Samu
"V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.", Epikúros ze Samu
"Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.", Epikúros ze Samu
"Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena.", Epikúros ze Samu
"Neštěstí třeba léčit vděčnou vzpomínkou na to, co jsme ztratili, a vědomím, že nelze odčinit to, co se stalo.", Epikúros ze Samu
"Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. rozkoší jen pro malichernou a slabou povahu.", Epikúros ze Samu
"Zákony jsou kvůli moudrým, nikoli aby sami nekřivdili, nýbrž aby jim nebylo křivděno.", ePIKÚROs ze Samu
"Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života.", Epikúros ze Samu
"Počátek a kořen všeho dobra je slast žaludku; i moudrost a vyšší projevy života na ní závisí.", Epikúros ze Samu
"Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.", Epikúros ze Samu "Bůh celý vidí a celý slyší, avšak nedýchá.", Xenofanés
"Bůh je věčný, jeden, veskrze sobě podobný, ohraničený, kulové podoby a všemi částmi vnímající.", Xenofanés
"Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.", Platon
"Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.", Platon
"Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.", Platon
"Všechno, co chceš, budeš mít, nešťastniče!", Platon
"Život se všemi svými starostmi a hrůzami není konec konců nic tak velkého, nýbrž pouhá bublina na hladině řeky, něco s čím si člověk může pohazovat a hrát.", Platón
"Láska je vážná duševní choroba.", PLatón
"Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.", Platon
"Láska je touha ploditi v kráse.", Platon
"Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.", Platon
"Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.", Platon
"V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla.", Platon
"Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.", Menandros z Athén
"Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ.", Menandros z Athén
"Manželství je zlo, ale nutné.", Menandros z Athén
"Matka vždy miluje dítě víc než otec. Ví, že je její. On se to jen domnívá.", Menandros z Athén
"Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.", Pýthagorás ze Samu
"Duha je stáří slunce.", Pýthagorás ze Samu
"Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.", Pýthagorás Ze Samu
"Snažte se ovládat čtyři věci: žaludek, spánek, sex a prchlivost.", Pýthagorás Ze Samu
"Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.", Pýthagorás ze Samu
"lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.", Pýthagorás ze Samu
"Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.", Hérakleitos
"Lid má bojovat o zákon jako o hradbu.", Hérakleitos
"V míru pochovávají synové své otce; ve válce otcové své syny.", Hérakleitos
"Předsudek je jako nemoc.", Hérakleitos
"Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.", Xenofón z Athén
"Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špatnými její zkázou.", Xenofón z Athén
"Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele, a kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti.", Xenofón z Athén
"Bohové vytvořili po zralé úvaze dvojici, které se říká muž a žena tak, aby oba měli ze společného života co největší prospěch. Oba dva musí dávat a přijímat, proto poskytli oběma stejnou měrou paměť i pozornost, stejnou měrou také učinili oba schopné sebeovládání. Protože nemají oba přirozené vlohy k týmž věcem, potřebují tím spíš jeden druhého a jejich spojení se ukazuje ještě užitečnější: na co nestačí jeden, to dokáže druhý.", Xenofón z Athén
"Znám mnoho jednotlivců, kteří mají hodně velký majetek, a přesto se pokládají za tak chudé, že se nevyhýbají žádné námaze a žádnému nebezpečí, jen aby si dopomohli k ještě většímu bohatství... Takové lidi hluboce lituji, protože jsou stiženi velmi zlou nemocí.", Xenofón z Athén
"S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami.", Xenofón z Athén
"Milostný styk těší daleko víc, je-li spojen s oddanou láskou. Ne v požitcích, které jsou kdykoliv po ruce, ale v požitcích, v něž se teprve doufá, spočívá hlavní půvab milostné touhy.", Xenofón z Athén
"Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje.", Xenofón z Athén
"Ti, jimž vládne Erós čisté lásky, mají oko laskavější, hlas líbeznější a jejich pohyby jsou umírněné a plné ušlechtilého klidu.", Xenofón z Athén
"V mládí a kráse je zřídka moudrost.", Homér
"Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.", Homér
"Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.", Homér
"Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj!", Homér
"Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.", Homér
"Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.", Aeschylus
"Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se.", Aeschylus
"Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce.", Aeschylus
"Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.", Aeschylus
"Nadměrná sláva je osudná: do strmých štítů nejspíše Diovy blesky bijí.", Aeschylus
"Provozování lékařství je boj a také fraška, hraná třemi osobami: pacientem, lékařem a nemocí.", Hippokratés z Kóu
"Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.", Hippokratés z Kóu
"Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.", Hippokratés z Kóu
"Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.", Hippokratés z Kóu
"Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.", Hippokratés z Kóu
"Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.", Hippokratés z Kóu
"Za nesmyslně projevenou náklonnost přichází velká nenávist.", Aristofanés
"Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat.", Aristofanés
"Též od nepřítele dostaneme často dobrou radu.", Aristofanés
"Kdyby nás bohové neobdarovali různorodostí pohlaví, nikdy bychom nebyli schopni rozpoznat krásu věcí.", Aristofanés
"Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem.", Aristofanés
"Láska není ani zdaleka tak uspokojující jako žádoucí.", Aristofanés
"Zamilovaný, bohatý a nachlazený to před ostatními neutají.", Aristofanés
"Kde není honorář, není věda.",Aristofanés
"Ať děti mých nepřátel žijí v přepychu.", Antisthenés z Athén
"Ctnost je zbraň, kterou nelze obejmout.", Antisthenés z Athén
"Nekonečno se samo popírá, protože je v sobě samém, nic jiného je neobklopuje.", Antisthenés z Athén
"Je lepší upadnout mezi krkavce než mezi lichotníky, neboť první požírají mrtvé, druzí živé.", Antisthenés z Athén
"Na své nepřátelé musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni.", Antisthenés z Athén
"Jevy jsou zábleskem toho, co je skryto.", Antisthenés z Athén
"Pravda nesmí znát strach!", Antisthenés z Athén
"Užívej rozkoše, ale nepropadni ji.", Anthisthenes z Athén
"Dejte chlapcům den volna.", Anthisthenes z Athén
"Kdo má rád chválu, musí si pro ni zasloužit důvod.", Anthisthenes z Athén
"Ke štěstí stačí být moudrý.", Anthisthenes z Athén
"Zákony - králové obcí.", Alkidamás
"Filozofie - tvrz zákonů.", Alkidamás
"Hétery máme pro rozkoš, souložnice pro souložení za dne, manželky pro řádné plození dětí a proto, abychom měli věrného strážce domácnosti.", Démosthénés
"Zákonodárce chtěl postihem nejslabšího provinění, totiž urážky na cti, zabránit provinění nejhoršímu, poslednímu, aby nedošlo k vraždě, aby se postupně nepřecházelo od urážek k ranám, od ran k prolévání krve, k vraždám.", Démosthénés
"Sluší se, aby šťastní dávali vždy najevo, že se o nešťastných radí co nejlépe.", Démosthénés
"Než člověk někomu věnuje důvěru, má se podívat na jeho způsob života a na jeho charakter.", Démosthenés
"Osočování je hrozná věc. V zákonech však není zapsán žádný trest proti osočovatelům jako proti zlodějům, kteří kradou přátelství, statek nejcennější.", Hippiás z Elidy
"Zákony trestají pomlouvače tak jako zloděje, ačkoli nás okrádají o nejkrásnější majetek - přátelství.", Hippiás z Elidy
"Zákon, jsa tyranem lidí, vnucuje mnohé proti přírodě.", Hippiás z Elidy
"Nemoc je svátkem pro lenochy, neboť nemusí za svou prací.", Antifón z Rhamnúntu
"Čas je výdajem největším.", Antifón z Rhamnúntu
"Spravedlnost je nepřekračovati zákon obce, v níž je někdo občanem.", Antifón z Rhamnúntu
"Na rozdíl od partie dámy nemůžeme jednou hraný život znovu začít a hru opakovat, i když litujeme toho, jak jsme hráli.", Antifón z Rhamnúntu
"Celý život, brachu, je nadmíru hoden hany; nemá nic zvláštního, ani velkého, ani vznešeného, nýbrž vše malé, slabé, krátkodobé a smíšené s velkými zármutky.", Antifón z Rhamnúntu
"Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.", Antifón z Rhamnúntu
"Nová přátelství jsou pevná, ale stará jsou pevnější.", Antifón z Rhamnúntu
"Čas je myšlenkou nebo mírou, ne skutečnou věcí.", Antifón z Rhamnúntu
"S jakým člověkem se stýkáme po většinu dne, takovým se nutně sami staneme.", Antifón z Rhamnúntu
"Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.", Solón
"Neříkej o nikom, že je šťastný, když ještě žije.", Solón
"Raď občanům ne nepříjemnější, ale nejlepší věci.", Solón
"Člověk je samo neštěstí.", Herodotos
"Chudoba je po všechen čas vlastní sestrou Řecka, statečnost je vlastnost získaná jako plod moudrosti a přísných zákonů, a tou se Řecko brání proti chudobě a tyranii.", Hérodotos
"Spravedlnost nesklání hlavu před žádnou důstojností a na soudě je jediným králem ten, kdo může uplatnit silnější argumenty.", Héliodóros z Emessy
"Bezohledné oznámení pohromy má v sobě něco lidumilného, neboť sice tne duši do živého, ale umožní jí rychlejší překonání bolesti a uspíší její zhojení.", Héliodóros z Emessy
"Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.", Homér
"Každý boj s láskou je předem prohraný.", Héliodóros z Emessy
"V neštěstí stárnou lidé rychleji.", Hésiodos
"Před úspěch nesmrtelní bohové zařadili pot.", Hésiodos
"Je snadnější milovat všechny lidi než jednoho člověka.", Arión
"Moudřejší je líbit se člověku než lidem.", Arión
"Velká láska se tají, jen malá se vystavuje na obdiv.", Arión
"Smysl lásky je shoda duše a těla, nikoliv jejich stejnost.", Arión
"Láska nesnáší totožnost dvou typů lidí.", Arión
"Co milujeme se nás zmocňuje tak dokonale, že to chvílemi začínáme nenávidět.", Arión
"Špatné je nemilovat a nedobré je milovat.", Arión
"Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.", Aischylos
"Kdo miluje, má stále plné ruce práce.", Aischylos
"Láska a svár střídavě získávají moc: láska sjednocuje všechny věci, ničí tak svět sváru a tvoří z něho ráj; svár však opět prvky rozlučuje a tvoří tento svět.", Empedoklés
"Soulož je utrácení lásky den ze dne.", Empedoklés
"Vůně těla zve na hostinu lásky, nikoliv jeho krása.", Asklépiadés z Eritreje
"Velká láska je, když muži nevadí neřesti ženy a ženě neřesti muže.", Asklépiadés z Eritreje
"Spíše se zamiluje ten, komu nevadí nedostatky, než komu se něco líbí.", Asklépiadés z Eritreje
"Krása ženy skrývá mnohé její ošklivosti před zraky zvědavců.", Asklépiadés z Eritreje "Lidé Miluji potřeby, ale opovrhuji návyky.", Agathias Scholastikos
"Ve všem bohyně lásky je krutá, má však jednu vlastnost dobrou - k pyšným dívkám chová nenávist a hněv.", Agathias Scholastikos
"Nevěra je zákonitá, věrnost nepřirozená.", Archias
"Ten, kdo ví, co je láska, ničemu se v ní nediví.", Archias
"Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí.", Archias
"Všechny následující lásky jsou jen pokračováním první.", Archias
"Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši.", Archias
"Muž a žena si zůstávají navzájem odpůrci, i když se vzájemně milují za účelem zachování života.", Archias
"Zdraví se udržuje rovnoprávností sil, vlhka a sucha, chladna a tepla, kyselého a sladkého i ostatních; jednovláda z nich působí nemoc, neboť jednovláda jedné ze dvou sil je zhoubná.", Alkmaión z Krotónu "Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.", Alkmaión z Krotónu
"Slunce je ploché.", Alkmaión z Krotónu
"Člověk se liší od ostatních živočichů tím, že jediný chápe, zatímco ostatní vnímají, avšak nechápou.", Alkmaión z Krotónu
"Duše je nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem, a to je proto, ježto se věčně pohybuje, neboť všechny božské bytosti se také bez ustání věčně pohybují, měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha.", Alkmaión z Krotónu
"Lidé proto hynou, ježto na rozdíl od hvězd stále kroužících nemohou připojit začátek ke konci.", Alkmaión z Krotónu
"Heuréka!", Archimedes
"Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí.", Archimedes
"Neruš mé kruhy.", Archimedes
"Z jakého rozumného důvodu bych se měl bavit tajemstvím hvězd, maje ustavičně před očima vyhlídku na smrt nebo otroctví?", Anaximenes z Milétu
"Duha vzniká, když padne sluneční záře na hustý stlačený vzduch.", Anaximenes z Milétu
"Hvězdy jsou připevněny na křišťálové obloze jako hřeby.", Anaximenes z Milétu
"Slunce je ploché jako list.", Anaximenes z Milétu
"Země má podobu stolu.", Anaximenes z Milétu
"Moře je zbytkem prvotního vlhka; oheň vysušil větší část vlhka, zbytek pak změnil vypálením.", Anaximandros
"Deště vznikají z páry vystupující ze země pod slunce.", Anaximandros
"Lidé se nejprve zrodili a vyrostli uprostřed ryb tak jako žraloci, a když se stali schopnými, aby si pomáhali, tehdy vystoupili a zmocnili se země.", Anaximandros
L"Vítr je proud vzduchu vznikající tím, že slunce uvádí v pohyb nebo taví jeho nejjemnější částky.", Anaximandros
"Nekonečno nemá počátek je počátkem všech ostatních věcí. Je božské, nesmrtelné a nezničitelné.", Anaximandros
"Země má tvar válce a její hloubka měří třetinu její šíře.", Anaximandros
"Země se volně vznáší nejsouc ničím poutána a udržuje se, poněvadž je odevšad stejně vzdálena. Její tvar je okrouhlý, oblý, podobný kamennému sloupu. Na jedné straně z obou rovin chodíme, druhá pak leží naproti.", Anaximandros
"Musíme lépe zpívat - z ohledu k dětem.", Anaximandros
"Sníh je sraženou vodou, voda je černá a sníh je tedy černý.", Anaxagorás
"Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má ruce.", Anaxagorás
Slunce vkládá do měsíce jas.", Anaxagorás
"Města by měla být opevněna odvahou svých obyvatel.", Agésiláos ii.
"O všem se má pochybovat.", Ainesidemos
"Peníze jsou jako ježek, snadněji se dají chytit, než udržet.", Archilochos
"Spravedlnost ani nespravedlnost není od přírody.", Archelaos
"Eros, bůh lásky, je z bohů nejlidumilnější, je pomocníkem lidí a lékařem toho, co musí být vyléčeno, aby lidské pokolení žilo v dokonalém štěstí.", Ptatón
z Mílétu "Člověk se musí ženit tak, aby pro něho manželství nebylo lákavým dobrodružstvím, ale šťastnou náhodou.", Diofanés
"I pro ty, kteří jsou na milování staří, je příjemné poslouchat milostné verše, neboť je nutí myslit na lásku a oni jako by tím omládli.", Flavios Filostratos
"Klid je pomilováníhodná paní a bydlí blízko moudrosti.", Epicharmos
"Stáří může být sladké, když je jako mládí.", Cheilón ze Sparty

"Ctnost je zdraví duše.", Aristón z Chiu
"Svobodu možno odstranit ze sbírky zákonů, ale nemožno ji vytrhnout z paměti.", Thúkýdidés
"Lidé se nenávidí pro své zápory, místo aby se milovali pro své klady.", Hekatón
"Co milujeme se nás zmocňuje tak dokonale, že to chvílemi začínáme nenávidět.", Arión z Méthy
"Poznávej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství.", Pittakos z Mytilény
"Osud je příčinná spojitost věcí.", Zénón z Kitia
"K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.", Chylón
"Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou.", Pindaros
"Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života.", Simónidés z Keu
"Rozhodně není nic protivnějšího než dědek, na kterého leze druhá míza.", Alkifrón
"Být mužem znamená poznat přesně své možnosti a nepřidělávat si zbytečné trápení.", Aristainetos
"Za všech okolností si zachovej vnitřní svobodu.", Aristippos
"Peníze totiž mají stejný význam jako krev, jak už to rozpoznali i staří mudrci.", Artemidóros

OSTATNÍ ANTICKÉ CITÁTY

"Je krásné žít s odvahou a zemřít tak, aby po vás zůstala nehynoucí sláva.", Alexandr Makedonský Veliký
"Za všechna svá vítězství vděčím bohům, kteří postihli mé nepřátele zbabělostí a hloupostí.", Alexander Veliký
"Umírám, neboť jsem obklopen lékaři.", Alexandr Makedonský Veliký
"Umírám za pomoci mnoha léků.", Alexandr Makedonský Veliký
"Raději potkat medvědici, zbavenou mláďat, než hlupáka s jeho pošetilostí.", Šalamoun
"Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.", Šalamoun
" Ti, kteří opouštějí zákon, podporují svévolníky, ale ti, kteří ho zachovávají, se jim stavějí na odpor.", Šalamoun
"Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.", Šalamoun
"Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš.", Šalamoun
"Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.", Šalamoun
"Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého, ale kdož ho miluje, za času jej tresce.", Šalamoun
"Víno působí, že i moudrý zbloudí.", Šalamoun
"Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl.", Šalamoun
"Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.", Šalamoun
"Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.", Šalamoun
"Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.", Šalamoun
"Dobrý výrok je skrytější než drahokam, avšak nalezneš ho i u otrokyň drtících obilí.", Ptahhotep
"Kdo se rmoutí celý den, nezažije příjemného okamžiku. Kdo se veselí celý den, nezaslouží si domácnost.", Ptahhotep
"Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami!", Ptahhotep
"Nebuď pyšný na své vědění, raď se s nevědomým jako se vzdělaným, neboť umění žít je nesnadné. Někdy ti může dát dobrou radu i otrokyně, jež slouží u tvého mlynáře.", Ptahhotep
"Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.", Pavel z Tarsu
"A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.", Pavel z Tarsu
"Žádná moc bez armády, žádná armáda bez peněz, žádné peníze bez daní, žádné daně bez prosperity a žádná prosperita bez spravedlnosti.", Chammurapi
"Je lépe být nenáviděn než litován.", Herodes Veliký "Nechoď spát, bojíš-li se zítřka.", Amenhotep

ANTICKÁ PŘÍSLOVÍ

"Když hlupák vstoupí na most, v řece propuká panika.", Latinské přísloví
"Dokud žijeme, žijme naplno.", Latinská přísloví
"Státní pokladna je poslední jako dlužník, prví jako věřitel.", Latinské přísloví
"Paměť je nejpotřebnějším statkem života.", Latinská přísloví
"Vědění má za nepřítele nevědomost.", Latinské přísloví
"Pod krásnou kůží se často skrývá nenávistná mysl.", Latinské přísloví
"Jen naprostý ignorant nenávidí umění.", Latinské přísloví
"Neumí vládnout, kdo se příliš bojí nenávisti.", Latinské přísloví
"Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.", Latinské přísloví
"Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří.", Latinské přísloví
"Líné mládí plodí nuzné stáří.", Latinské přísloví
"Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák.", Latinské přísloví
"Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem.", Latinská přísloví
"Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout.", Latinské přísloví
"Alkoholik vždy lže.", Latinské přísloví
"Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů.", Latinské přísloví
"Bolest je na bolest nejlepším lékem.", Latinské přísloví
"Koho chce Bůh zahubit, toho zbaví rozumu.", Latinské přísloví
"Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.", Latinské přísloví
"Klam, pláč a předení vložil Bůh do ženy.", Latinské přísloví
"Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč.", Latinské přísloví
"Střídmý v jídle, sám sobě lékařem.", Latinské přísloví

"Občas i hlupák vhodně promluví.", Latinské přísloví
"Z nemoci se raduje lékař, ze smrti kněz.", Latinské přísloví
"Moudrý člověk má srdce v hrudi, hlupák na jazyku.", Latinské přísloví
"Vše na světě pulsuje jako příboj. Nic tu nezachovává stálé a dokonalé formy. Proto i naše city, jež se upínají k vnějšímu světu pomíjení a mění se stejně jako on.", Latinské přísloví
"Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš.", Latinské přísloví
"Zkušenost je učitelkou hloupých.", Latinské přísloví
"Lidé více věří očím než uším.", Latinské přísloví
"Nechť se málo věří člověku, který moc mluví.", Latinské přísloví
"Co se říká, to není ani k uvěření, je to k nevíře.", Latinské přísloví
"Kdo šetří viníky, trestá nevinné.", Latinské přísloví
"Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.", Latinské přísloví
"Stáří se má vždycky ctít.", Latinské přísloví
"Zlato se zkouší ohněm, statečnost neštěstím.", Latinské přísloví
"Střes se mít radost z cizího neštěstí.", Latinské přísloví
"Mocní rostou z cizího neštěstí.", Latinské přísloví
"Nic nevědět, to je nejpříjemnější život.", Latinské přísloví
"Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.", Latinské přísloví
"Bandita ti prokáže dobrodiní, když tě nechá žít.", Latinské přísloví
"Toho, kdo chce jít, osud vede, toho kdo nechce, vleče.", Latinské přísloví
"V nepřízni osudu se teprve projeví ta pravá moudrost.", Latinské přísloví
"Každý svého osudu strůjce.", Latinské přísloví
"Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře.", Latinské přísloví
"Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.", Latinské přísloví)
"Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět.", Latinské přísloví
"Kdo podle lékaře žije, uboze žije.", Latinská přísloví
"Jaký život, takový konec.", Latinská přísloví
"Hlupák hodí kámen do moře a tisíc mudrců ho nevyloví.", Řecké přísloví
"Děti vychované – rodičům věnec; děti zpovykané – rodičům konec.", Řecké přísloví
"Koktavý miluje koktavého, anžto rozumí řeči jeho.", Řecká přísloví
"Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena.", Perské přísloví
"K čemu náboženství hladovému?", Perské přísloví
"Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.", Perské přísloví
"Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův nepřítel.", Perské přísloví
"Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.", Perské přísloví
"Žena je neštěstí. Ale nezbavuj, bože, žádný dům tohoto neštěstí.", Perské přísloví
"Odhoďte všechny vzpomínky. Nemluvte o minulém; žijme ve světle lásky a všechno druhé nechť pomine.", Perské přísloví
"Alkohol vám dodá štěstí na jednu hodinu, svatba na tři dny a povolání zahradníka na celý život.", Římské přísloví
"Jméno smrti jest „Pojď sem!“. Všichni, které k sobě volá, jdou k ní hned, ačkoli se jejich srdce chvějí strachem před ní.", Staroegyptské přísloví
"Milující srdce na krásu nehledí.", Asirské přísloví
"Co nejlepšího může člověk mít? Vyrovnaný, spravedlivý a moudrý život žít.", Keltská přísloví

Vojenské citáty

"Kostky jsou vrženy", Caesar
"Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem", Caesar
"Za tím kráčí Smrt, kdo z boje utíká.", Horatius
"Války jsou noční můrou matek.", Horatius
"Neštěstí odkrývá generálova genia, velké štěstí jej zastírá.", Horatius
"Je dobré a slušné zemřít za svou vlast.", Horatius
"Chrabrost je nad počty.", Vegetius
"Co zmůže voják, který útočí a nemůže popadnout dech.", Vegetius
"Generál, který si dokáže udělat správný úsudek o silách svích a nepřátel není snadno poražen.", Vegetius
"Jen málo mužů se narodí odvážných, ale mnoho se jimi stane díky výcviku a síle disciplíny.", Vegetius
"Léčka, pokud je odhalena a okamžitě rozdrcena, bude oplacena i s úroky.", Vegetius
"Hybnou silou války jsou nekonečné finance.", Cicero
"Zákony ve válce mlčí.",Cicero
"Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.", Cicero
"Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.", Cicero
"Smrt na útěku je potupná, při vítězném boji slavná.", Cicero
"Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír.", Cicero
"Nesprávné jsou ty války, které se podnikají bez příčiny.", Cicero
"Obsazujeme již obsazené.", Plautus
"Ach, ano, pouhá pěchota - ubozí žebráci....", Plautus
"Je to špatný plán, který nelze změnit.", Publilius Syrus
"Když žena válku vede, mír uzavřít už nesvede.", Publilius Syrus
"Je chrabrost vojáka na rozvaze vůdce závislá.", Publilius Syrus
"Buď s nepřítelem bojuj, nebo pros.", Publilius Syrus
"Žít znamená bojovat.", Seneca
"Je horší než válka - z války mít strach.", Seneca
"Na štěstí se ve válce nikdy nelze spoléhat.", Seneca
"Válka je věčná skutečnost. Kdyby byl svět jeden stát, říkalo by se válkám povstání", Seneca
"Válka má požitek z krve.", Seneca
"Špatný voják, který svého učitele následuje s nářkem.", Seneca
"Přísnost je nebezpečná, povolnost špatná; ať už se vojáku nepovolí nic nebo všechno, stát je v nebezpečí.", Tacitus
"Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti, které má mít vojevůdce.", Tacitus
"Statečnější jsou prospěšnější své zemi než nejlepší, nejchytřejší řečníci.", Plautus
"Ve válce se musí spěchat.", Silius Italicus
"Mrtvý nepřítel vždy voní krásně.", Alus Vitellus
"Malá země nemůže soupeřit s velkou, hrstka nemůže soupeřit s mnoha,zbabělec nemůže soupeřit s hrdinou.", Mencius
"Stateční muži jsou nejsilnější obranou zdí města.", Alcaeus
"Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě horší a nepřípustnější je otroctví", Vergilius
"Mír se zjednává válkou.", Cornelius Nepos
"Nepřátelé jsou ti, kteří vypověděli válku nám, nebo kterým jsme ji vypověděli my: ostatní jsou bandité nebo lupiči.", Lucius Pomponius
"Bezectný voják se snadno dá koupit za mrzké zlato.", Martialis
"Nestyď se přijmout pomoc! Neboť je ti uloženo konat povinnost jako vojákovi za útoku na pevnost. Copak na tom, nemůžeš-li pro pohmožděnou nohu sám na cimbuří vystoupit, ale s přispěním jiného to provedeš.", Marcus Aurelius
"Sluší se totiž, aby voják spíše poslouchal než mluvil.", Ammianus Marcellinus
"Válka se živí sama.", Cato Censorius
"Je správné se učit, i od nepřítele.", Ovidius
"Kdo si přeje mír, ať připravuje válku.", Vegetius Renatus

"Všechny války vznikají pro hmotné statky.", Platon
"Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.", Platon
"Musíme si dávat velký pozor, aby naši vojáci, kteří jsou silnější než naši občané nenabyli příliš velké moci a nestali se zrůdami.", Platón
"Velká armáda je vždy neukázněná.", Euripides
"Nebezpečí se leskne jako sluneční třpyt v očích odvážného muže.", Euripides
"Slavná smrt náleží tomu, kdo padne za svou vlast.", Homér
"Tak končí krvavý úděl tohoto dne.", Homér
"Těm co uprchnou se nedostane moci ani slávy.", Homér
"Ve válce je pravda první obětí.", Aischylos
"Pokud voják neudeří jako první, dostane jako první úder.", Athenoras ze Syraku
"Válka neušetří ty statečné, ale ty zbabělé.", Anacreon
"Zvítězí ten, kdo vytrvá.", Perseus
Válka je romantická pro ty, kteří ji nikdy nezažili.", Pindar
"Voják který uteče, bude bojovat znovu.", Memander
"Válka je jedinou dobrou školou chirurgů.", Hippokrates
"Sparťané se neptají kolik, ale kde….", Agis II Spartský
"Ach ti generálové, je jich hodně, ale nejsou moc užiteční.", Aristofanes
"Statečným mužům nabídne válka svobodu a slávu.", Lycurgus ze Sparty
"Válka zotročuje, mír dává svobodu. Válka znamená zvůli tyrana, mír je výrazem královského smýšlení.", Héliodóros z Emessy

Hanibal věděl jak dosáhnout vítězství, ale ne jak jej využít.", Maharbal

"Zbraně udržují mír", Latinské přísloví
"Poražení truchlí, dobyvatel ještě neskončil., Latinské přísloví
"Matka slabocha netruchlí.", Latinské přísloví
"Rovnost neplodí války.", Latinské přísloví
"Dlouho připravovaný boj - rychlé vítězství.", Latinské přísloví
"Snadno vyvolá války, kdo vypráví vylhané zkazky.", Latinské přísloví
"Beznaděj dělá z člověka buď vojáka nebo mnicha.", Latinské přísloví
"Je li válka u konce, uzavři spojenectví.", Řecké přísloví
"Kdo touží po míru, nechť se připravuje na válku.", Římské přísloví


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz