SEZNAM DOSTUPNÉ LITERATURY

Knížky v Češtině:

Grada a Computer press

Římané

Římští legionáři Od Marka Aurelia po Diokleciána
Computer press, 2009
Bitva u Filipp 42 př. n. l.
Grada, 2009
Tábory římských legií 27 př. n. l. – 378 n. l.
  Grada, 2009
Římští legionáři Od Caesara po Nerona
  Computer press, 2009
Římská bojová taktika
GRada, 2008
Gladiátoři
Computer press, 2008
Dějiny římské říše
Grada, 2012

Řekové

Marathón 490 př. n. l.
Grada, 2008
Spartské vojsko
  Grada, 2008
Řecká triéra 500 - 322 př. n. l.
  Grada, 2009
Řecká a římská obléhací technika 399 př. n. l. - 363 n. l.
  Grada, 2009
Alexandr Veliký a jeho elitní pěchota
Computer Press, 2008
Dějiny klasického Řecka
Grada, 2010

Barbarské národy

Keltští válečníci
Computer Press, 2008

Antika obecně

Technika v Antice
Grada, 2013

NAKLADATELSTVÍ LIBRI

Jak se jedlo ve starověku
Libri, 2000
Mince starověkého Řecka a Říma
Libri, 2006
Encyklopedie keltské mytologie
Libri, 2009
Encyklopedie řeckých bohů a mýtů
Libri, 2003
Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku
Libri,2004
Encyklopedie Keltů v Čechách. Dodatky
Libri, 2007
Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě
Libri,2002
Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova
Libri,2004
Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí
Libri, 2008
Encyklopedie Byzance
Libri, 2011

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD

Náboženství Římanů
Vyšehrad, 2007
ATila
Vyšehrad, 1998
Augustus a jeho doba
Vyšehrad, 2004
Caesar / Demokratický diktátor
Vyšehrad 2007
Římané v Germánii
Vyšehrad, 2002
Náboženství antického Řecka
Vyšehrad, 2003
Konstantin Veliký/ Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím
Vyšehrad, 2007
Zánik antického světa
Vyšehrad, 2000
Krize a zánik římské republiky
Vyšehrad, 2010
Řecký člověk a jeho svět
Vyšehrad, 2005
Gladiátoři / Krutá podívaná ve starověkém Římě
Vyšehrad, 2011
Kartágo
Vyšehrad, 1975
Attila / Hunové, Řím a Evropa
Vyšehrad, 2012
Moudrost starých Římanů
Vyšehrad, 2000
Dějiny světa 2 - Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.
Vyšehrad, 2012

NAKLADATELSTVÍ LIDOVÉ NOVINY

České země a římské impérium
Lidové noviny
Starověk - dějiny odívání
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2009
Řecko 776 až 338 př.n.l.
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2002
Řím
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2001
Etruskové
NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2005
Germáni
Lidové noviny, 1999

NAKLADATELSTVÍ MLADÁ FRONTA

Starověký Řím za pět denárů na den aneb Nezbytná příručka pro vaši dovolenou v Římě roku 200 našeho letopočtu!
Mladá fronta, 2009
Životy Římanů
Mladá fronta, 2009
Zlatý věk Keltů v Čechách
Mladá fronta, 2004
Záhadní Etruskové
Mladá fronta, 1966
Řím Marka Aurelia
Mladá fronta, 1990
Barbaři - Historie starého Říma z pohledu podrobených kmenů
Mladá Fronta, 2008
Pompeje
Mladá fronta, 1972
Dákové
Mladá fronta, 1973

NAKLADATELSTVÍ LEVNÉ KNIHY

Sexuální život v Římě
Levné knihy, 2009
Římské mýty - bájná minulost
Levné knihy, 2006
Etruské mýty - bájná minulost
Levné knihy, 2007
Řecké mýty - bájná minulost
Levné knihy, 2006
Úpadek a pád římské říše
Levné knihy, 2006

NAKLADATELSTVÍ BB ART

Dějiny antického Říma
BB art, 2006
Dvanáct cézarů
BB Art, 1998
Římští císařové
BB art, 2002
Zrození Řecka
BB art, 2004
VOZATAJ
BB art, 2006
Pád říše římské BB art, 2010
Klasické Řecko
BB Art, 1999

NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Alexandr Veliký
Academia, 2007
Hudba antických kultur
Academia, 2006
Řecko mezi Makedonií a Římem
Academia, 2003
Keltové a Čechy
Academia, 2002
Sparta
Academia, 2011
Životy císařů
Academia, 2012
» Keltské Čechy
Academia, 2012
Encyklopedie římského práva
Academia, 1994

Nakladatelství Slovart

Armáda starého Říma
Slovart, 2010
Attila
Slovart, 2007
Sedmdesát velkých vynálezů starověku
Slovart, 2005
Starověké Řecko - Encyklopedická příručka
Slovart, 2011

Nakladatelství Volvox Globator

Řím v roce 300 n. l.
Volvox Globator, 2009
Řecko v roce 415 př. nl.
  Volvox Globator, 2009
Tajemství Keltů
Volvox Globator, 2010

Nakladatelství XYZ

Kruté vášně římských císařů
XYZ, 2010
Nejkrásnější římské báje a pověsti
XYZ, 2009
Krajinou druidů aneb Keltové na území Čech
XYZ, 2009

Nakladatelství Knižní klub

Starověk
Knižní klub, 2005
Pompeje - poslední den
Knižní klub, 2004
Bohové a bohyně starověkých civilizací
Knižní klub, 2004
Hannibal, postrach Říma
Knižní klub, 1997
Útok na Asii - Alexandr Veliký dobývá svět
Knižní klub, 1998
Hunové útočí na Evropu
Knižní klub, 1997
> Svět starého Řecka
Knižní klub, 1995

Nakladatelství Brána

Bitvy starověkého světa
Brána, 2008
Bohové a hrdinové antických bájí
Brána, 2005
Zdraví vás Caesar
Brána, 2001

Nakladatelství Universum

Etruskové - Poklady starobylých civilizací
Universum, 2008
Římané - Poklady starobylých civilizací
Universum, 2007

Nakladatelství Beta Dobrovský

Pompeje - Živoucí město
BETA Dobrovský, 2009
Nero
BETA Dobrovský, 2004

Nakladatelství Deus

VE JMÉNU ŘÍMA
Deus, 2009
Bojové techniky starověkého světa - Vybavení, bojeschopnost a taktika
Deus, 2006

Nakladatelství Ikar

Milostný život ve starém Římě
Ikar, 2004
Láska a sex ve starém Řecku
Ikar, 2003

Nakladatelství Fighters publication

Řím a jeho nepřátelé - Říše stvořená a zničená válkou
Fighters Publications, 2007
Římské legie znovuzrozené v barevných fotografiích
Fighters Publications, 2006

Nakladatelství Aurora

Gladiátoři - Lidová zábava v Koloseu
Aurora, 2006
Císaři neumírají v posteli
Aurora, 2008

Nakladatelství Epocha

Hannibal před branami
Epocha, 2012
Dobyvatel světa - Válečná anabáze Alexandra I.
Epocha, 2010
Ptolemaiovci - Z makedonských hor na trůn faraonů
Epocha, 2011

Nakladatelství Rebo

POMPEJE HISTORIE, ŽIVOT A UMĚNÍ ZMIZELÉHO ČLOVĚKA
Rebo Productions, 2005
Starověký Řím
Rebo, 2006

Nakladatelství Svoboda

Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace
Svoboda, 1997
Velcí římští císaři
Svoboda, 2001
Římské císařovny Svoboda, 2000
Alexander Veliký
Svoboda, 2002
Civilizace starověkého středomoří
Svoboda, 1984
Řím - světla a stíny antického velkoměsta
Svoboda, 1970
Moudrost věků - lexikon latinských výroků, přísloví a rčení
Svoboda, 1998

Nakladatelství Odeon

Řecké mýty I.-II.
Odeon, 1982
Úpadek a pád římské říše
Odeon, 1983

Nakladatelství Orbis

Nero
Orbis, 1976
Germáni
Orbis, 1977
Tak žil starý Řím
Orbis, 1968
G. J. Caesar
Orbis, 1963

NAKLADATELSTVÍ PANORAMA

Tvář helénistického světa
Panorama, 1983
Stará Kréta - život za časů krále Mínóa
Panorama, 1978
Zlaté Mykény
Panorama, 1983
Živoucí minulost - Aspekty a problémy, charakteristické rysy a ponaučení z každodenniho života ve starověkém světě
Panorama, 1984
Skytové
Panorama, 1980

NAKLADATELSTVÍ C. H. BECK

Deset slavných procesů Marka Tullia
C.H.BECK, 1997
Římské právo v datech
C. H. Beck, 1997

OSTATNÍ NAKLADATELSTVÍ

Dějiny římského vojska
Fortuna Print, 1992
Caesar - Život giganta
Plejáda publishing, 2010
Tajemný svět Keltů
Zoner Press, 2009
Antická obec - Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma
Sofis, 1998
Pompeje - Život ve stínu Vesuvu
Knihovna Jana Drdy, 2000
Keltové našich zemí v evropském kontextu
Triton, 2007
Věčné město bohyně Athény - Heslovitý průvodce dějinami a kulturou starověkého Řecka
Regia, 2005
Na počátku bylo Řecko - Vyprávění o starořecké civilizaci
Art Slovo, 2004
Toulky minulostí světa 3. - Zlatá éra dějin: starověký Řím
Via Facti, 2001
Slavné ženy antiky
Slon, 2011
Válečníci starověku 3000 př. n. l. - 500 n. l.
Naše vojsko, 2011
Gladiátor
Metafora, 2002
Caesar a Kleopatra
Allpress, 2005
Řím a Jeruzalém - střed starověkých civilizací
Rybka Publishers, 2007
Jak se žilo ve starověku
Albatros, 1989
Rubikon
  Dokořán, 2006
Dějiny psané Římem
Perfekt, 2005

Antická knihovna - dotisky

Gótské dějiny / Římské dějiny
Jordanes, Argo, 2012
Zápisky o válce Galské
Gaius Iulius Caesar, Naše vojsko, 2009
Zápisky o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské
Gaius Iulius Caesar, Naše vojsko, 2010
Ilias
Homér, Academia, 2010
Hovory k sobě
Marcus Antoninus Aurelius, Gasset, 2006
Dějiny
Hérodotos, Academia, 2004
Válka židovská I, II
  Iiosephus Flavius, Academia, 2004
O starobylosti Židů - Můj život
iosephus Flavius, TeMi Cz, 2008
Stručné dějiny Říma
Eutropius, Rufius Festus, TeMi Cz, 2009
Dějiny římské říše za soumraku antiky
Ammianus Marcellinus, TeMi Cz, 2010
Listy přátelům
Marcus Tullius Cicero, TeMi Cz, 2010
Dějiny II
Polybios, TeMi Cz, 2010
Tažení Alexandra Velikého
Arriános, Naše vojsko, 2010
Životopisy dvanácti císařů
Gaius Suetonius Tranquillus, Svoboda, 1999
Životopisy slavných Řeků a Římanů II
Plútarchos, Arista
Životopisy slavných Řeků a Římanů I.
Plútarchos, Temi cz

Zahraniční literatura:

ŘÍM

Základní literatura

GREECE AND ROME AT WAR
Connoly, Peter, London, 1998
WARFARE IN THE CLASSICAL WORLD
Warry, John, Helmond, 2002
THE COMPLETE ROMAN ARMY
Goldsworthy, Adrian, London, 2003
THE IMPERIAL ROMAN ARMY (překlad francouzského originálu "L'Armée Romaine, sous le Haut-Empire")
Bohec, Yann Le, London, 2001
THE MAKING OF THE ROMAN ARMY
Keppie, Lawrence, London, 1998
DIE LEGIONEN DES AUGUSTUs
Junkelmann, Marcus, Mainz, 2003
WARFARE IN ROMAN EUROPE AD 350 - 425
Elton, Hugh, Oxford, 1996
THE LATE ROMAN ARMY
Southern, Pat, London, 2000
The Roman Imperial Army: Of the First and Second Centuries A.D.
University of Oklahoma Press, 1998

Další literatura

The Ghosts of Cannae: Hannibal and the Darkest Hour of the Roman Republic
Robert L. O'Connel
Legions of Rome: The Definitive History of Every Imperial Roman Legion
Stephen Dando-Collins
ROMAN BODY ARMOUR
Hilary Travis, John Travis
Roman Imperial Armour: The Production of Early Imperial Military Armour
David Sim
ROMAN CONQUESTS: GAUL
Michael Sage
Roman Warfare (Cambridge Introduction to Roman Civilization)
Jonathan P. Roth
Lost Battles: Reconstructing the Great Clashes of the Ancient World
Philip A. G. Sabin
On Roman Military Matters; A 5th Century Training Manual in Organization, Weapons and Tactics, As Practiced by the Roman Legions
Flavius Vegetius Renatus
Roman Military Dress
Graham Sumner
Cannae: Hannibal's Greatest Victory
Adrian Goldsworthy
Roman Military Equipment: From The Punic Wars To The Fall Of Rome
M. C. Bishop, J. C. N. Coulston
Lorica Segmentata, Volume I: A Handbook of Articulated Roman Plate Armour
M. C. Bishop
IN THE NAME OF ROME
Adrian Goldsworthy
Imperial Roman Army
Yann Le Bohec
The Republican Roman Army: A Sourcebook
Michael M. Sage
Warfare in the Ancient World
Brian Todd Carey
The Roman Army, 31 BC - AD 337: A Sourcebook
J. B. Campbell
For the Glory of Rome: A History of Warriors and Warfare
Ross Cowan
Scipio Africanus: Rome's Greatest General
Richard A. Gabriel
The Roman Army: A Social and Institutional History
Pat Southern
The Roman Army at War 100 BC - AD 200
Adrian Keith Goldsworthy
Rome's Greatest Defeat: Massacre in the Teutoburg Forest
Adrian Murdoch
ARMS AND ARMOUR OF THE IMPERIAL ROMAN SOLDIER: From Marius to Commodus
Graham Sumner
Warfare in the Classical World: An Illustrated Encyclopedia of Weapons, Warriors and Warfare in the Ancient Civilisations of Greece and Rome
John Gibson
The End of Empire: Attila the Hun & the Fall of Rome
Christopher Kelly
The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century A.D. to the Third
Edward N. Luttwak
The Great Fire of Rome: The Fall of the Emperor Nero and His City
Stephen Dando-Collins
Daily Life in the Roman City: Rome, Pompeii, and Ostia
Gregory S. Aldrete
Hadrian and the Triumph of Rome
Anthony Everitt
Augustus: The Life of Rome's First Emperor
Anthony Everitt
Cicero: The Life and Times of Rome's Greatest Politician
Anthony Everitt
Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire
David Stone Potter
An Introduction to Roman Religion
  Scheid J.
THE ANCIENT CITY
Peter Connolly
Ancient Medicine (Sciences of Antiquity Series
Vivian Nutton
The Roman Family (Ancient Society and History)
Suzanne Dixon
Discovering the Roman Family: Studies in Roman Social History
K. R. Bradley
Sexuality in Greek and Roman Culture
Marilyn B. Skinner
As The Romans Did: A Sourcebook in Roman Social History
Jo-Ann Shelton
Around the Table of the Romans: Food and Feasting in Ancient Rome
Patrick Faas
Eating and Drinking in Roman Britain
H. E. M. Cool
The Roman Household: A Sourcebook
Jane F. Gardner
Roman Housing
Simon Ellis
Roman Furniture
Alexandra Croom
A Cabinet of Roman Curiosities: Strange Tales and Surprising Facts from the World's Greatest Empire
J. C. McKeown
Legionary: The Roman Soldier's (Unofficial) Manual
  Philip Matyszak
Ancient Rome on 5 Denarii a Day
Philip Matyszak
IMPERIAL GENERAL: The Remarkable Career of Petellius Cerialis
Philip Matyszak
Chronicle of the Roman Republic
Philip Matyszak
The Classical Compendium: A Miscellany of Scandalous Gossip, Bawdy Jokes, Peculiar Facts, and Bad Behavior from the Ancient Greeks and Romans
Philip Matyszak
Roman conquests: Macedonia and Greece
Philip Matyszak
Lives of the Romans
Philip Matyszak, Joanne Berry
The Sons of Caesar: Imperial Rome's First Dynasty
Philip Matyszak
Sertorius and the Struggle for Spain
Philip Matyszak
FRONTIERS OF THE ROMAN EMPIRE David John Breeze
Rome and the Sword
Simon James
HANDBOOK TO ROMAN LEGIONARY FORTRESSES
M. C. Bishop
CONSTANTINE THE GREAT GENERAL: A Military Biography
Elizabeth James, Stephen English
Wearing the Cloak: Dressing the Soldier in Roman Times (ANCIENT TEXTILES SERIES)
Marie-Louise Nosch
ROMAN CONQUESTS: ASIA MINOR, SYRIA AND ARMENIA
Richard Evans
An Illustrated Encyclopedia of the Uniforms of the Roman World: A detailed study of the armies of Rome and their enemies, including the Etruscans, ... Gauls, Huns, Sassaids, Persians and Turks
Kevin F. Kiley
Peoples of the Roman World (Cambridge Introduction to Roman Civilization)
Mary Taliaferro
Eager for Glory: The Untold Story of Drusus the Elder, Conqueror of Germania
Lindsay Powel
ROMAN CONQUESTS: THE DANUBIAN PROVINC
Michael Schmitz
Rome, Parthia and India: The Violent Emergence of a New World Order 150-140 BC
John D Grainger

Osprey publishing

The Rise of Imperial Rome AD 14-193
Duncan Campbell
Roman Legionary AD 69-161
Ross Cowan
Roman Republican Legionary 298–105 BC
Nic Fields
Pompey
Nic Fields
The Roman army: the civil wars 88 - 31 BC
Nic Fields
Roman Centurions 753–31 BC
D'Amato, Raffaele
Roman Centurions 31 BC-AD 500: The Classical and Late Empire
D'Amato, Raffaele
Early Roman Warrior 753–321 BC
Nic Fields
The Roman Army, The Greatest War Machine of the Ancient World
Chris McNab
Mons Graupius AD 83
Duncan B Campbell
Julius Caesar
Nic Fields
THE ROMAN ARMY FROM CAESAR TO TRAJAN
Simkins, Michael
Rome at War AD 293–696
Michael Whitby
Rome at War: Caesar and his legacy
Kate Gilliver, Michael Whitby,
THE ROMAN ARMY FROM HADRIAN TO CONSTANTINE
Simkins, Michael
ARMIES OF THE CARTHAGINIAN WARS 265-146 BC
Wise, Terence
EARLY ROMAN ARMIES
Sekunda, Nicholas
ROMAN LEGIONARY 58 BC - AD 69
Cowan, Ross
IMPERIAL ROMAN LEGIONARY AD 161 - 284
Cowan, Ross
LATE ROMAN INFANTRYMAN AD 236 - 565
McDowal, Simon
ROMAN AUXILIARY CAVALRYMAN AD 14 - 193
Fields, Nic
LATE ROMAN CAVALRYMAN AD 236 - 565
McDOwal, Simon
THE PRAETORIAN GUARD
Rankov, Boris
SIEGE WARFARE IN THE ROMAN WORLD 146 BC - AD 378
Campbel, Duncan B
ROMAN LEGIONARY FORTRESSES
Campbell, Duncan B
ROMAN AUXILIARY FORTS 27 BC–AD 378
Duncan B. Campbell
HADRIAN'S WALL AD 122 - 410
Fields, Nic
ROME'S NORTHERN FRONTIER AD 70 - 235
Fields, Nic
GREEK AND ROMAN SIEGE MACHINERY 399 BC - AD 363
Campbell, Duncan B
GREEK AND ROMAN ARTILLERY 399 BC - AD 363
Campbell, Duncan B
ROMAN MILITARY CLOTHING 100 BC - AD 200
Summer, Graham
ROMAN MILITARY CLOTHING AD 200 - 400
Summer, Graham
ROMAN MILITARY CLOTHING AD 400 - 640
D'Amato, Raffaele
ADRIANOPLE AD 378
MacDowell, Simon
Imperial Roman Naval Forces 31 BC-AD 500
Raffaele D'Amato
The Punic Wars 264-146 BC
Nigel Bagnall
Pharsalus 48 BC: Caesar and Pompey - Clash of the Titans
Si Sheppard
Cannae 216 BC: Hannibal smashes Rome's Army
Mark Healy
Actium 31 BC: Downfall of Antony and Cleopatra
Si Sheppard
Spartacus and the Slave War 73-71 BC: A gladiator rebels against Rome
Nic Fields
The Roman Army of the Principate 27 BC-AD 117
Nic Fields
Republican Roman Army 200-104 BC
Nick Sekunda
Roman Battle Tactics 390-110 BC
Nic Fields
ROMAN BATTLE TACTICS 109BC–AD313
Ross Cowan
Gladiator
Konstantin Nossov
Gladiators
Stephen Wisdom
Philipi 42 BC
Si Sheppard
THE ROMAN ARMY OF THE PUNIC WARS 264–146 BC
Nic Fields
The Walls of Rome
Nic Fields
Rome’s Saxon Shore, Coastal Defences of Roman Britain AD 250–500
Nic Fields
Caesar's Gallic Wars
Kate Gilliver
Caesar's Civil War
Adrian Goldsworthy
Romano-Byzantine Armies 4th–9th Centuries
David Nicolle
TEUTOBURG FOREST AD 9
Michael McNally
Boudicca’s Rebellion AD 60–61
Nic Fields
Roman Guardsman 62 BC–AD 324
Ross Cowan

ŘECKO

Další literatura

Ancient Athens on Five Drachmas a DayWhere to eat, drink and meet a philosopher your guide to the cradle of Western culture.
Philip Matyszak, Joanne Berry
Marathon: The Battle That Changed Western Civilization
Richard A. Billows
SPARTA AT WAR: Strategy, Tactics and Campaigns, 950-362 BC
Scott Rusch
TWILIGHT OF THE HELLENISTIC WORLD
Mike Roberts
AMBUSH: Surprise Attack in Ancient Greek Warfare
Rose Mary Sheldon
BEYOND THE GATES OF FIRE: New Perspectives on the Battle of Thermopylae
Christopher Matthew

Osprey Publishing

Pylos and Sphacteria 425 BC
William Shepherd
Spartan Warrior 735–331 BC
Duncan B Campbell
Siracuse 415 - 413 BC
Nic Fields
Thermopylae 480 BC: Last stand of the 300
Nic Fields
THE ANCIENT GREEKS
N.Sekunda
THE SPARTAN ARMY
N.Sekunda
ANCIENT SIEGE WARFARE
D.B.Campbell
THE GREEK AND PERSIAN WARS 500 - 323 BC
J.C.-Scott
GREEK HOPLITE 480 - 323 BC
N.Sekunda
ANCIENT GREEK FORTIFICATIONS 500 - 300 BC
N.Fields
Greek Fortifications of Asia Minor 500-130 BC
Konstantin Nossov
GREEK AND ROMAN SIEGE MACHINERY 399 BC - AD 363
D.B.Campbell
GREEK AND ROMAN ARTILLERY 399 BC - AD 363
D.B.Campbell
SALAMIS 480 BC
William Shepherd
Tarentine Horseman of Magna Graecia, 430–190 BC
NicFields
Ancient Greek Warship
Nic Fields
The Greeks at War
kolektiv autorů
The Peloponnesian War 431–404 BC
Philip De Souza
Marathon 490 BC
Nicholas Sekunda
Plataea 479 BC
William Shepherd

OSTATNÍ NÁRODY STAROVĚKU

Další literatura

Mithridates the GreatRome's Indomitable Enemy
Philip Matyszak
The Enemies of Rome From Hannibal to Attila the Hun
Philip Matyszak
Philip II of Macedonia: Greater than Alexander
Richard A. Gabriel
The Lusitanian War: Viriathus the Iberian Against Rome
Luis Silva
The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome's Deadliest Enemy
Adrienne Mayor

Osprey Publishing
Macedonian Armies after Alexander 323–168 BC
Nicholas Sekunda
The Wars of Alexander the Great
Waldemar Heckel
The Mycenaeans c.1650–1100 BC
Nicolas Grguric
TROY 1700 - 1250 BC
N.Fields
MACEDONIAN WARRIOR
W.Heckel
THE ARMY OF ALEXANDER THE GREAT
N.Sekunda
THE THRACIANS 700BC - AD 46
Ch.Webber
The Army of Herod the Great
Samuel Rocca
The Fortifications of Ancient Israel and Judah 1200-586 BC
Samuel Rocca
THE FORTS OF JUDAEA 168 BC–AD 73
Samuel Rocca
Alexander the Great at war: His Army - His Battles - His Enemies
Ruth Sheppard
ROME AND HER ENEMIES
Jane Penrose
GRANICUS 334 BC
Michael Thompson
Ancient Israel at War 853–586 BC
Brad Kelle
THE HUN
Nic Fields
The Forts of Celtic Britain
Angus Konstam
BesiegeD: Siege Warfare in the Ancient World
Duncan B Campbell
Bronze Age War Chariots
Nic Fields
Sassanian Elite Cavalry AD 224–642
Kaveh Farrokh
MOUNTED ARCHERS OF THE STEPPE 600 BC–AD 1300
Antony Karasulas
Alexander the Great
John Warry, Nic Fields
Mycenaean Citadels c. 1350–1200 BC
Nic Fields
The Sarmatians 600 BC–AD 450
Richard Brzezinski
Celtic Warrior
Stephen Allen
Germanic Warrior AD 236–568
Simon Macdowall
Qadesh 1300 BC
Mark Healy
ALEXANDER 334–323 BC
John Warry
The Scythians 700–300 BC
E.V. Cernenko
Soldier of the Pharaoh
Nic Fields
Hittite Warrior
Trevor Bryce
Rome's Enemies (1)
Peter Vilcox
Rome's Enemies (2)
Peter Wilcox
Rome's Enemies (3)
Peter Wilcox
Rome's Enemies (4)
Rafael Trevino Martinez
Rome's Enemies (5)
David Nicolle
The Grand Strategy of the Byzantine Empire
Edward N. Luttwak
Carthaginian Warrior 264-146 BC
Nic Fields
BRONZE AGE GREEK WARRIOR 1600–1100 BC
Raffaele D’Amato
Hanibal
Nic Fields
Attila and the Nomad Hordes
David Nicolle
War Elephants
Konstantin Nossov
Warships of the Ancient World: 3000-500 BC
Giuseppe Rava
The Jewish Revolt AD 66-74
Si Sheppard


Kontakt

Bc. Lukáš Hrdina
Jitřní 41
312 00 PLZEŇ

E-mail: optio(zavinac)castraromana.cz